Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNA RASPRAVA - NACRT LOKALNOG PROGRAMA SOCIJALNOG STANOVANJA

10.05.2024.

Na osnovu člana 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 46/19) i Zaključka predsjednika Opštine broj: 0101-018/24-10284 od dana 10.05.2024. godine, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti objavljuje:

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Predsjednik Opštine Kotor, Zaključkom br. 0101-018/24-10284 od dana 10.05.2024. godine, utvrdio je Nacrt Lokalnog Programa socijalnog stanovanja opštine Kotor za 2024. godinu.

Vrijeme trajanja javne rasprave utvrđeno je u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će biti održana u periodu od 10.05.2024. godine zaključno sa danom   27.05.2024. godine.

Nacrt Lokalnog Programa socijalnog stanovanja opštine Kotor za 2024. godinu biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti, tokom trajanja javne rasprave, svoje primjedbe, sugestije i predloge, mogu dostaviti na e - mail kultura@kotor.me ili na adresu - Opština Kotor, Građanski biro sa naznakom „Za Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti“.

Centralna Javna rasprava povodom navedenog dokumenata, u prisustvu predstavnika Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, održaće se u Palati  "Bizanti "  dana 17.05.2024. godine  ( petak ),  u periodu od 12.00 h.  do 13.00h. 

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-860, lokal 114 i 227 kod Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor.

SEKRETARIJAT ZA KULTURU,

SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

PRILOG: