Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNA RASPRAVA NACRT ODLUKE O ISPLATI NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU NA PODRUČJU OPŠTINE KOTOR

30.09.2022.

Na osnovu člana 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 46/19) i Zaključka predsjednika Opštine broj: 0101-018/22-16923 od dana 30.09.2022 godine, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti objavljuje:

 

 PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 

Predsjednik Opštine Kotor, Zaključkom br. 0101-018/22-16923 od 30.09.2022. godine, utvrdio je Nacrt Odluke o isplati naknade za novorođenu djecu na području opštine Kotor.

Vrijeme trajanja javne rasprave utvrđeno je u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će biti održana u periodu od 30.09.2022. godine zaključno sa danom   14.10.2022. godine.

Nacrt Odluke o isplati naknade za novorođenu djecu na području opštine Kotor, biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti, tokom trajanja javne rasprave, svoje primjedbe, sugestije i predloge, mogu dostaviti na e - mail kultura@kotor.me ili na adresu - Opština Kotor, Građanski biro sa naznakom „Za Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti“.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-860, lokal 114 i 227 kod Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor.

 

SEKRETARIJAT ZA KULTURU,

 SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI