header image

JAVNI KONKURS ZA PODRŠKU PROJEKTIMA IZ OBLASTI INDIVIDUALNOG KULTURNOG STVARALAŠTVA NA TEMU “100 GODINA UZ VAS FK BOKELJ I VPK PRIMORAC“

18.11.2021.

Na osnovu Odluke o budžetu opštine Kotor za 2021. godinu („Sl. list CG-opštinski propisi“ br. 01/21) i Odluke o usvajanju programa kulturnih manifestacija za 2021. godinu („Sl. list CG-opštinski propisi“, br. 10/21), Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva na temu „100 godina uz vas FK Bokelj i VPK Primorac“ 

I Prijava na javni konkurs

 1. Pozivaju se zainteresovani/e autori/ke da dostave svoje prijave na Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva za 2021. godinu na temu „100 godina uz vas FK Bokelj i VPK Primorac“
 2. Prijava koja se nalazi u prilogu konkursa, podnosi se najkasnije do 18.12.2021. godine i predaje se u Građanskom birou Opštine Kotor, u terminima predviđenim za rad sa strankama ili poštom na adresu Stari grad br. 317, sa naznakom „Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti – Prijava po Javnom konkursu za sufinansiranje projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva;
 3. Uz prijavu se u zapečaćenom kovertu, prilaže sledeća dokumentacija:

-fotokopija lične karte autora/ke;

-reference (radna biografija autora/ke, pregled dosadašnjeg rada i projekata)

-kratak opis projekta kojim se konkuriše (ne više od dvije kucane strane);

-otkucan rukopis ili CD (ili USB) kandidovanih djela;

-rok zakršetka projekta,

-ukupan budžet projekta sa detaljnom finansijskom konstrukcijom projekta;

-saradnici/e na projektu;

-kopija tekućeg žiro računa autora/ke;

-izjava o visini već dobijenih sredstava za predmetni projekat sa imenom donatora/ke ili organizacije/ustanove koja je podršku pružila;

 1. Autor/ka koji/a je u prethodnom periodu ostvario/la pravo na sufinansiranje projekta,

       dužan/na je prilikom prijavljivanja na ovaj Javni konkurs, dostaviti kompletan izvještaj

       sa dokazima kojima se potvrđuje namjensko trošenje dobijenih sredstava.

II Premet podrške

 1. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti pruža podršku u vidu sufinansiranja troškova:

-izdavanje monografije na temu „100 godina uz vas FK Bokelj i VK Primorac“;

-snimanje dokumentarno-promotivnog filma na temu „100 godina uz vas FK Bokelj i VK Primorac“;

-snimanje navijačke pjesme na temu „100 godina uz vas FK Bokelj i VK Primorac“.

Napomena: Izdavanje monografije, snimanje dokumentarno-promotivnog filma i snimanje navijačke pjesme može da se odnosi samo na jedan od klubova koji obilježava 100 godina postojanja.

III Visina podrške

 1. Opština Kotor je u skladu sa Programom kulturnih manifestacija za 2021. godinu opredijelila sredstva u ukupnom iznosu od 20 000 eura, za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva.

Projekat se može sufinansirati najviše do 50 % iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.

IV Kriterijumi za vrednovanje projekata

 1. Prijavljeni projekti biće vrednovani na osnovu sljedećih kriterijuma:

-autorski materijal vezan za tradiciju i osobenosti navedenih klubova;

-reference autora/ke;

-novo (neobjavljivano) autorsko djelo;

-stepen ispunjenosti traženih uslova;

-originalnost i savremenost forme;

-prednost podrške stvaraocima/teljkama mlađim od 30 godina;

-doprinos očuvanju tradicije Kotora i Boke Kotorske;

-afirmacija perspektivnih talenata;

-doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom;

-realnost budžeta projekta i obezbjeđenost uslova za njegovu realizaciju.

V Procedura realizacije

 1. Nakon zatvaranja javnog konkursa, stručna Komisija koju čine afirmisani stručnjaci/kinje u kulturi, izvršiće vrijednovanje prijavljenih projekata i sačiniti obrazloženi predlog za sufinansiranje najbolje ocjenjenih projekata, na osnovu kojeg će Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti donijeti Odluku o sufinansiranju projekata iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva. .
 2. Odluka o sufinansiranju projekata iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva, biće objavljena na internet stranici Opštine Kotor.
 3. Nakon donošenja Odluke o sufinansiranju projekata, zaključiće se ugovori kojima će biti definisana međusobna prava i obaveze Opštine Kotor i autora/ke čiji se projekat sufinansira.

VI Rokovi za podnošenje

 1. Javni konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Kotor, kao i na internet stranici lokalnog javnog emitera, odnosno počev od 18.11.2021. godine, a zaključno sa 18.12.2021. godine.
 2. Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VII Dodatne informacije

 1. Za sve dodatne informacije povodom Javnog konkursa, zainteresovani se mogu obratiti na mail adresu: kultura@kotor.me .

 

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PRILOG: