header image

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH SUFINANSIRANJU INDIVIDUALNIH SPORTISTA U OPŠTINI KOTOR ZA 2021.GODINU.

01.02.2021.

 

Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta Opštine Kotor za 2021. godinu za sufinansiranje individualnih sportista u opštini Kotor.

Pravo na sufinansiranje ostvaruju pojedinci (u daljem tekstu Korisnici budžeta), koji su registrovani na teritoriji opštine Kotor, u skladu sa zakonom, i koji se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstveni sistem takmičenja u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza.

Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti sa naznakom Javnog konkursa.

Uz prijavu u zapečaćenom kovertu prilažu se:

Dokaz o aktivnom članstvu u nekom od sportskih klubova;

Izvještaj o učešću na takmičenju i rezultatima postignutim u prethodnoj godini;

Izvještaj o utrošenim sredstvima iz prethodne godine (narativni i finansijski

izvještaj sa adekvatnom finansijskom dokumentacijom);

Plan i program takmičenja za 2021. godinu.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web sajtu Opštine Kotor, oglasnoj tabli Opštine Kotor i na web sajtu Lokalnog javnog emitera “Radio Kotor”, a zaključno sa 16.02.2021. godine.

Prijavni obrazac se može preuzeti sa web sajta Opštine Kotor – Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti ili u Građanskom birou Opštine Kotor.

Prijava se podnosi i predaje u Građanskom birou Opštine Kotor (Stari grad 317), u terminu predviđenom za rad sa strankama, sa naznakom “Za Komisiju za sport”.

Za sve dodatne informacije informacije povodom Konkursa individualni/e sportisti/kinje se mogu obratiti putem telefona 032/325-874 ili 032/325-860 ( lokal 115) kao i putem e-mail adrese: dejan.ognjanovic@kotor.me ( savjetnik za sport i mlade Dejan Ognjanović).

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI