header image

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU ILI SUFINANSIRANJU SPORTSKIH MANIFESTACIJA ZA 2022. GODINU

28.04.2022.

Na osnovu člana 23 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" br. 50/17, 046/19), Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za raspodjelu budžetskih sredstava

namijenjenih sufinansiranju i finansiranju sportskih manifestacija u opštini Kotor za 2022. godinu.

 

Predmet Konkursa je sufinansiranje i finansiranje organizovanja tradicionalnih sportskih manifestacija a u cilju podsticanja i razvoja sporta i sportsko – rekreativnih aktivnosti građana.

Pravo na sufinansiranje ili finansiranje mogu ostvariti organizatori sa sjedištem u opštini Kotor (sportski klubovi ili udruženja).

Kriterijumi za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Kotor u skladu sa članom 23 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" br. 50/17 i 46/19) su: 

  • tradicija i istorijat,
  • masovnost,
  • publicitet i promocija opštine,
  • doprinos razvoju sporta.

Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti sa naznakom Javnog konkursa.

Uz prijavu u zapečaćenom kovertu prilažu se:

  1. Rješenje o registraciji kluba ili udruženja;
  2. Opis sportske manifestacije, istorijat i finansijski plan;
  3. Izvještaj o utrošenim sredstvima iz prethodne godine, ukoliko su sredstva dobijena od opštine Kotor (narativni i finansijski sa priloženom dokumentacijom);
  4. Potvrdu poslovne banke da žiro račun nije blokiran.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web sajtu Opštine Kotor, oglasnoj tabli Opštine Kotor i na web sajtu Lokalnog javnog emitera “Radio Kotor”, a zaključno sa 13.05.2022. godine.

Prijavni obrazac se može preuzeti sa web sajta Opštine Kotor – Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti ili u Građanskom birou Opštine Kotor.

Prijava se podnosi i predaje u Građanskom birou Opštine Kotor , u terminu predviđenom za rad sa strankama, sa naznakom “Za Komisiju za sport” ili putem pošte na adresu Stari grad 317.

Za sve dodatne informacije  povodom Konkursa sportski klubovi ili udruženja se mogu obratiti putem telefona 032/325-874 ili 032/325-860 ( lokal 115) kao i putem e-mail adrese: dejan.ognjanovic@kotor.me ( savjetnik za sport i mlade Dejan Ognjanović).

 

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI