Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OPŠTINI KOTOR ZA 2023. GODINU

30.06.2023.

Broj:  07 - 056/23 - 15827                                                     Kotor, 30.06.2023. godine

 

 

Na osnovu člana 5 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 39/17, 36/19, 54/19, 11/20), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavljuje:

 

JAVNI KONKURS

za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju

  nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2023. godinu

 

 1. Pozivaju se nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Kotor, koje su registrovane do dana objavljivanja ovog Konkursa, da dostave svoje prijave na Konkurs za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2023. godinu. Prijave se podnose u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

 1. Prioritetne oblasti za dostavljanje prijava u cilju finansiranja nevladinih organizacija u 2023. godine su:

 

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • Edukacija građana/ki o zaštiti životne sredine, energetske efikasnosti i klimatskim promjenama
 • Organizacija konkretnih ekoloških akcija/kampanja i promocija važnosti zdravih stilova života
 • Održivi razvoj turizma, ruralni razvoj, poljoprivreda i ribarstvo

SOCIJALNA INKLUZIJA I ZAŠTITA

 • Obezbjeđivanje integrisane podrške za ranjive grupe (osobe s invaliditetom, starija lica, Romi, Egipćani, LGBTQ, žene, djeca sa problemima u ponašanju, mladi, zavisnici od droga, alkohola, kocke, zavisnici od interneta)
 • Integrisana podrška u cilju prevencije nasilja i govora mržnje na internetu

RODNA RAVNOPRAVNOST

 • Obezbjeđivanje integrisane podrške s ciljem suzbijanja različitih oblika nasilja nad ženama i nasilja u porodici
 • Organizacija konkretnih akcija/kampanja u zajednici o značaju rodne ravnopravnosti

OMLADINSKA POLITIKA

 • Organizacija konkretnih akcija/kampanja u zajednici o važnosti mentalnog zdravlja mladih
 • Unapređenje zapošljivosti mladih
 • Edukacija mladih o važnosti i mehanizmima učešća u procesima donošenja odluka

 

 1. Budžetom Opštine Kotor za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2023. godinu planiran je iznos od 34.797,00 €.

Maksimalni iznos sredstava za koji nevladina organizacija može konkurisati i koji joj može biti odobren Odlukom o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2023. godinu je 6.959,40 .

 

 1. Nevladina organizacija prijavu na Konkurs podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Građanskom birou Opštine Kotor kao i u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti, a koji je objavljen u prilogu ovog Konkursa, na sajtu Opštine Kotor kao i na web portalu lokalnog javnog emitera. Prijava se predaje prekog Građanskog biroa Opštine Kotor ili preko pošte na adresu Opština Kotor, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, Stari grad 317, 85330 Kotor. Uz prijavu, u zapečaćenoj koverti prilaže se:
 • Dokaz da je NVO registrovana u Crnoj Gori sa sedištem u Kotoru (Rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija i Rješenje o izvršenim promjenama ukoliko ih ima);
 • Statut nevladine organizacije;
 • Projekat sa kojim NVO konkuriše za dodjelu sredstava (Projektni predlog);
 • Garanciju (izjavu) ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje NVO da od drugog donatora nije dobila sredstva u ukupnom iznosu potrebnom za realizaciju projekta koji kandiduje (Obrazac izjave je dio projektnog predloga);
 • Izjavu o činjenici da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru u razmatranje, u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje na konkurs Opštine (Obrazac izjave je dio projektnog predloga);
 • Izjavu NVO da nema neizmirenih obaveza prema Opštini po projektima po prethodnim javnim pozivima - blagovremeno predati finansijski i narativni izvještaji o realizovanim projektima koji su finansirani iz budžeta Opštine Kotor sa potpunim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja (Izvještaj se predaje na propisanom obrascu za Finalni izvještaj o realizaciji projekta koji je objavljen kao prilog ovom Konkursu);

-    Uvjerenje/Potvrdu da NVO nema obaveza po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa mjesecom koji prethodi mjesecu u kojem je objavljen Konkurs, odnosno u kojem se podnosi prijava (Uvjerenje izdaje Područna jedinica Uprave prihoda i carina Kotor);

 • Dokaz o predatom završnom računu za prethodnu godinu, kao I bilans stanja I bilans uspjeha;
 • Dva štampana primjerka Projektnog predloga i jednu elektronsku verziju na CD-u ili usb-u;
 • Preporuke eksperata i drugu relevantnu dokumentaciju.

 

 1. Ukoliko će u realizaciji predloženog projekta učestvovati više nevladinih organizacija u svojstvu partnera, potrebno je dostaviti i sljedeće:

 

- Statut partnerske nevladine organizacije;

- Rješenje o upisu organizacije u registar NVO i Rješenja o izvršenim promjenama, ukoliko ih ima (za partnersku nevladinu organizaciju);

- Uvjerenje/Potvrdu da partnerska NVO nema obaveza po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa mjesecom koji prethodi mjesecu u kojem je objavljen Konkurs, odnosno u kojem se podnosi prijava (Uvjerenje izdaje Područna jedinica Uprave prihoda i carina);

- Izjavu/sporazum o partnerstvu (izjava je dio Projektnog predloga).

 

 1. Ukoliko NVO ne dostavi finansijski i narativni izvještaj o realizovanim projektima po prethodnim javnim konkursima za finansiranje iz budžeta Opštine Kotor, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava po ovom Javnom konkursu.

 

 1. Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači.

 

 1. Komisija određuje dan 17.07.2023. godine za „Dan otvorenih vrata“ tokom kojeg će informisati nevladine organizacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu. Dan otvorenih vrata će se održati u zgradi Opštine Kotor, na prvom spratu, u kancelariji broj 17 u periodu od 12h do 13h.

 

 1. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na sajtu Opštine Kotor, oglasnoj tabli Opštine, lokalnom javnom emiteru, zaključno sa 31.07.2023. godine.

 

 1. Nakon otvaranja prijava i sagledavanja konkursne dokumentacije Komisija će objaviti listu nevladinih organizacija čija konkursna dokumentacija nije kompletna i odobriti rok od 5 dana za dopunu, a neblagovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

 1. Bodovanje projekata vrše nezavisni procjenjivači shodno kriterijumima propisanim Odlukom, nakon čega će Komsija utvrditi rang listu bodovanih projekata te donijeti Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2023. godinu.

 

 1. Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama dostavlja se učesnicima Konkursa, objavljuje na sajtu Opštine Kotor, na oglasnoj tabli Opštine i putem lokalnog javnog emitera.

 

 1. Predsjednik Opštine sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva, u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke, zaključuje Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, način vršenja monitoringa i dinamika plaćanja.

 

 1. Nevladine organizacije čiji se projekti finansiraju dužne su postupati u skladu sa Uputstvom za postupanje nevladinih organizacija - korisnica sredstava po Konkursu za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u opštini Kotor za 2023. godinu u pogledu informisanja, komunikacija i vidljivosti projekta (navedeno Uputstvo je objavljeno kao prilog ovom Konkursu).

 

 1. Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti putem e-maila: katica.brkanovic@kotor.me, na broj telefona: 032/ 325-862, 032/ 325-860 (lokal 115) i lično u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti (kancelarija broj 17).

 

 

KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OPŠTINI KOTOR ZA 2023. GODINU

 

PRILOG: