header image

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH SUFINANSIRANJU PROGRAMA RADA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U OPŠTINI KOTOR ZA 2021. GODINU

28.01.2021.

Na osnovu člana 8 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" br. 50/17 i 46/19) , Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor raspisuje

J A V N I  K O N K U R S

za raspodjelu budžetskih sredstava

namijenjenih sufinansiranju programa rada sportskih organizacija u opštini Kotor za 2021. godinu.

Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta Opštine Kotor za 2021. godinu: za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija, razvoj školskog sporta, razvoj ženskog sporta (ravnopravno učešće žena i muškaraca), razvoj sporta za osobe sa invaliditetom, razvoj sportske rekreacije i sporta za sve i vrši se na osnovu Javnog konkursa koji raspisuje organ lokalne uprave nadležan za sport ( u daljem tekstu: Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti).

Pravo na sufinansiranje ostvaruju klubovi koji su registrovani na teritoriji opštine Kotor, u skladu sa zakonom i koji se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstveni sistem takmičenja u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza.

Bliži kriterijumi za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Kotor sportskim organizacijama registrovanim na teritoriji opštine Kotor propisani su članom 14 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" br. 50/17 i 46/19).

Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti sa naznakom Javnog konkursa.

Uz prijavu u zapečaćenom kovertu prilažu se:

 1. Odluka o osnivanju kluba sa imenima osnivača;
 2. Statut kluba;
 3. Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija;
 4. Izvještaj o radu za prethodnu takmičarsku sezonu (sa prikazom najvažnijih troškova na propisanom obrascu nadležnog Sekretarijata), kao i zakonom propisane finansijske iskaze za prethodnu kalendarsku godinu (bilans stanja i bilans uspjeha), ovjerene i usvojene od strane skupštine kluba;
 5. Program rada za narednu takmičarsku sezonu - opisno i troškovno po svakoj stavci, usvojen i ovjeren od skupštine kluba;
 6. Potvrda matičnog saveza da Korisnik budžeta učestvuje u redovnom sistemu takmičenja koja organizuje nacionalni sportski savez Crne Gore u određenoj sportskoj disciplini (osim za klubove za koje u Crnoj Gori nije formiran sportski savez ili ne postoji sistem takmičenja);
 7. Interna evidencija starosne i polne strukture članstva (za dokaz masovnosti);
 8. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o broju registrovanih takmičara/ki sportskog kluba po uzrasnim kategorijama;
 9. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o konačnom plasmanu seniora/ki u prethodnoj takmičarskoj sezoni;
 10. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o konačnom plasmanu svih mlađih kategorija (juniori/ke, kadeti/kinje, pioniri/ke) u prethodnoj takmičarskoj sezoni;
 11. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o konačnom plasmanu svih kategorija (seniori/ke, juniori/ke, kadeti/kinje, pioniri/ke) u prethodnoj međunarodnoj takmičarskoj sezoni;
 12. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o osvojenom prvom ili drugom mjestu ili učešću među četiri najbolje ekipe na nacionalnom ili međunarodnom turnirskom takmičenju (kup);
 13. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o mjestu i periodu organizacije sportskog takmičenja ukoliko je klub bio organizator nekog državnog ili međunarodnog takmičenja;
 14. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o učešću člana/ice sportskog kluba za reprezentaciju Crne Gore u svim uzrasnim kategorijama;
 15. Potvrda poslovne banke da žiro račun kluba nije blokiran;
 16. Potvrda da klub ima angažovanog/u jednog/u stručnjaka/inju koji/a ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u sportu;
 17. Potvrda o obezbijeđenom prostoru za obavljanje djelatnosti.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web sajtu Opštine Kotor, oglasnoj tabli Opštine Kotor i na web sajtu Lokalnog javnog emitera “Radio Kotor”, a zaključno sa 12.02.2021. godine.

Prijavni obrazac se može preuzeti sa web sajta Opštine Kotor – Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti ili u Građanskom birou Opštine Kotor.

Prijava se podnosi i predaje u Građanskom birou Opštine Kotor (Stari grad 317), u terminu predviđenom za rad sa strankama, sa naznakom “Za Komisiju za sport”.

Za sve dodatne informacije informacije povodom Konkursa sportske organizacije se mogu obratiti putem telefona 032/325-874 ili 032/325-860 ( lokal 115) kao i putem e-mail adrese: dejan.ognjanovic@kotor.me ( savjetnik za sport i mlade Dejan Ognjanović).

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PRILOG: