header image

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH SUFINANSIRANJU SPORTSKIH KLUBOVA U OPŠTINI KOTOR ZA 2019. GODINU.

19.08.2019.

Na osnovu člana 8 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi

J A V N I K O N K U R S
za raspodjelu budžetskih sredstava
namijenjenih sufinansiranju sportskih klubova u opštini Kotor za 2019. godinu.

Pozivaju se svi sportski klubovi sa sjedištem u opštini Kotor da dostave svoje prijave na Konkurs u roku od 15 dana od dana objavljivanja – zaključno sa 03. septembrom 2019. godine.
Prijava na Konkurs podnosi se Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti.
Uz prijavu u zapečaćenom kovertu prilažu se:

 1. Odluka o osnivanju kluba s imenima osnivača;
 2. Statut kluba;
 3. Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija;
 4. Izvještaj o radu za prethodnu takmičarsku sezonu (sa prikazom najvažnijih troškova na propisanom obrascu nadležnog Sekretarijata), kao i zakonom propisane finansijske iskaze za prethodnu kalendarsku godinu (bilans stanja i bilans uspjeha), ovjerene i usvojene od strane skupštine kluba;
 5. Program rada za takmičarsku sezonu - opisno i troškovno po svakoj stavci, usvojen i ovjeren od skupštine kluba;
 6. Potvrda matičnog saveza da Korisnik budžeta učestvuje u redovnom sistemu takmičenja koja organizuje nacionalni sportski savez Crne Gore u određenoj sportskoj disciplini (osim za klubove za koje u Crnoj Gori nije formiran sportski savez ili ne postoji sistem takmičenja);
 7. Interna evidencija starosne i polne strukture članstva (za dokaz masovnosti);
 8. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o broju registrovanih takmičara sportskog kluba po uzrasnim kategorijama;
 9. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o konačnom plasmanu senior/ki u prethodnoj takmičarskoj sezoni;
 10. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o konačnom plasmanu svih mlađih kategorija (junior/ke, kadeti/kinje, pioniri/ke) u prethodnoj takmičarskoj sezoni;
 11. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o konačnom plasmanu svih kategorija (seniori/ke, junior/ke, kadeti/kinje, pioniri/ke) u prethodnoj međunarodnoj takmičarskoj sezoni;
 12. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o osvojenom prvom ili drugom mjestu ili učešću među četiri najbolje ekipe na nacionalnom ili međunarodnom turnirskom takmičenju (kup);
 13. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o mjestu i periodu organizacije sportskog takmičenja ukoliko je klub bio organizator nekog državnog ili međunarodnog takmičenja;
 14. Potvrda iz nacionalnog sportskog saveza o učešću člana/ice sportskog kluba za reprezentaciju Crne Gore u svim uzrasnim kategorijama;
 15. Potvrda poslovne banke da žiro račun kluba nije blokiran;
 16. Potvrda da klub ima angažovanog/u jednog/u stručnjaka/kinju koji/a ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u sportu;
 17. Potvrda o obezbijeđenom prostoru za obavljanje djelatnosti.

Prijava se podnosi i predaje u Građanskom birou Opštine Kotor (Stari grad 317) sa naznakom “Za Komisiju za sport”.

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI