header image

JAVNI POZIV ZA IZBOR USTANOVE ZA REALIZACIJU USLUGE PODRŠKE ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI - POMOĆ I NJEGA STARIJIH LICA U KUĆI

01.12.2021.

Na osnovu člana 13 Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 28/21) Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti objavljuje:

JAVNI POZIV

za izbor ustanove za realizaciju usluge podrške za život u zajednici – pomoć i njega starijih lica u kući

            Pozivaju se ustanove socijalne zaštite da se u cilju obezbjeđivanja dodatne socijalne zaštite za starija lica na teritoriji opštine Kotor kroz organizaciju servisa njege, socijalne, zdravstvene podrške i pomoći u kući, prijave na javni poziv za realizaciju usluge podrške za život u zajednici – pomoć i njega starijih lica u kući (geronto program).

            Ustanova za realizaciju usluge podrške za život u zajednici – pomoć i njega starijih lica u kući mora da ispunjava sledeće kriterijume:

  • Da je osnovana u Crnoj Gori sa sjedištem na teritoriji opštine Kotor;
  • Da posjeduje licencu za obavljanje usluge podrške za život u zajednici – pomoć i njega starijih lica u kući (geronto program);

            Prijave treba da sadrže sledeću dokumentaciju:

  • Prijavni obrazac;
  • Osnivački akt ustanove socijalne zaštite;
  • Licenca nadležnog Ministarstva za pružanje usluge pomoći i njege starijih lica u kući (geronto program);
  • Licenca nadležnog Ministarstva za pružanje usluga zdravstvene zaštite;
  • Licenca nadležnog Ministarstva za pružanje usluga psihosocijalne pomoći (socijalni radnik, psiholog).
  • Plan realizacije usluge koji bi obuhvatao informacije o načinu pružanja usluge, broju korisnika, broju zaposlenih, finansijskim sredstvima potrebnim za realizaciju i druge informacije od značaja za pružanje usluge.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva – zaključno sa 15.12.2021. godine.

Pitanja vezana za javni poziv mogu se postaviti direktno u Sekretarijatu, putem telefona na broj 032/325-874 ili elektronskim putem, na e-mail adresu kultura@kotor.me.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem pošte na adresu Stari grad 317, naslovljene na Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti sa naznakom „Prijava na Javni poziv za izbor ustanove za realizaciju usluge podrške za život u zajednici – pomoć i njega starijih lica u kući“.

Neblagovremene prijave na Javni poziv neće se uzimati u razmatranje.

Nakon isteka roka za prijavu, Komisija će razmatrati pristigle prijave i donijeti Odluku o izboru ustanove za realizaciju usluge podrške za život u zajednici – pomoć i njega starijih lica u kući u roku od 10 dana.

Nakon donošenja Odluke o izboru Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti i pružalac usluge licenciran za realizaciju usluge pomoć i njega starijih lica u kući – geronto program, će u roku od 15 dana zaključiti ugovor kojim će se ovaj partnerski odnos definisati u pogledu cilja, njegovog trajanja, prava i obaveza partnera, načina prenošenja sredstava za isplatu, kao i načina njegovog praćenja i provođenja u djelo.

 

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OPŠTINA KOTOR 

Prilog: