header image

JAVNI POZIV za organizaciju programa „Otvoreni kotorski trgovi“

10.06.2020.

Program „Otvoreni kotorski trgovi“ predstavlja manifestaciju od izuzetnog značaja koji je dio ne samo turističke već i kulturne ponude tokom ljetnjih mjeseci. Ovaj program nudi učešće lokalnih umjetnika, muzičara, klapa, orkestara, horova, folklornih i pjevačkih društava, dramskih trupa, karnevalskih grupa, likovnih, strip i drugih sličnih udruženja u namjeri da promoviše tradiciju i kulturu našeg grada.

I Prijava na javni poziv

Pozivaju se zainteresovani/e građani/ke, nevladine organizacije, djelatnici/ce na polju kulture, umjetnici/ce, udruženja, organizacije da dostave svoje prijave na Javni poziv za organizaciju programa „Otvoreni kotorski trgovi“ za 2020. godinu.

  1. Prijava koja se nalazi u prilogu poziva, podnosi se najkasnije do 24. juna 2020. godine do 14h i predaje u Građanskom birou Opštine Kotor (Stari grad 317) sa naznakom „Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti - Prijava po Javnom pozivu za organizaciju programa „Otvoreni kotorski trgovi“.
  2. Uz prijavu se u zapečaćenom kovertu prilaže dokumentacija koja treba da sadrži detaljan opis ponuđenog programa (do jedne strane), finansijsku konstrukciju, CV organizatora kao i izjavu da za predmetni program nije aplicirano niti su dobijena sredstva od drugog donatora.

II Rokovi za podnošenje

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na sajtu Opštine Kotor, oglasnoj tabli Opštine Kotor, na sajtu lokalnog javnog emitera, počev od 10. juna a zaključno sa 24. junom 2020. godine do 14h.

  1. Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati.

III Visina podrške

Opština Kotor je u skladu Programom kulturnih manifestacija za 2020. godinu opredijelila sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 eura za organizaciju programa „Otvoreni kotorski trgovi“.

  1. Zainteresovani se svojim programom mogu prijaviti za ukupan iznos potrebnih finansijskih sredstava ili za dio finansijskih sredstava za organizaciju ponuđenog programa, te su dužni da to naznače u predlogu programa.

IV Procedura realizacije

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti će na osnovu pristiglih prijava, a nakon zatvaranja Javnog poziva, izvršiti selekciju programa i sačiniti listu odobrenih programa.

  1. Lista odobrenih programa sa odobrenim finansijskim sredstvima za realizaciju programa biće objavljena na sajtu Opštine Kotor.
  2. U roku od 30 dana od dana objavljivanja liste odobrenih programa zaključiće se ugovori kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze.

V Dodatne informacije

 

  1. Za sve dodatne informacije povodom Javnog poziva zainteresovani se mogu obratiti putem telefona 032/325-874 ili 032/325-860 ( lokal 227) kao i putem e-mail adrese: kultura@kotor.me .

 

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PRIJAVA

10.06.2020. Preuzimanje