Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANA NVO U SASTAV KOMISIJE RELOAD 2

13.04.2023.

Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2023. godini u okviru ReLOaD 2 projekta (u daljem tekstu: Komisija) čini 6 članova/ica, i to:  tri člana/ice – predstavnika/ce opština Klastera, dva člana/ice – predstavnika/ce UNDP i jedan član/ica – predstavnik/ca nevladinih organizacija koje djeluju u sljedećim oblastima: zaštita životne sredine, socijalna inkluzija i zaštita, rodna ravnopravnost, omladinska politika i kultura.

Za člana radnog tijela nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika.

U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika/cu za člana/icu Komisije, određuje se lokalni službenik/ca  jedne od gore navedenih lokalnih samouprava.

Nevladina organizacija može da predloži svog/ju predstavnika/cu u u Komisiju ako: 

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva
 • u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su definisane kao prioritetne,
 • se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • je u prethodne tri godine, u vezi sa gore navedenim oblastima sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/e, odnosno namještenicie.

Nevladina organizacija može da predloži svog/ju predstavnika/cu u u Komisiju ako: 

 • je upisana u registar NVO najmanje godinu dana prije objavljivanja javnog poziva;
 • ima sjedište na teritoriji opština Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat;
 • je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata, ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije;
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nisu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni ili lokalni službenici ili namještenici, rukovodioci ili zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština. uspjeha).

 Predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu može biti lice koje: 

 • je državljanin Crne Gore i ima prebivalište na teritoriji Opština Budva, Herceg Novi ili Kotor;
 • posjeduje iskustvo u pisanju i realizaciji projekata;
 • nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca, rukovodioc ili zaposleni u javnoj ustanovi ili privrednom društvu čiji je osnivač država ili opština.

Nevladina organizacija koja ispunjava uslove dostavlja jednoj od opština- članica Klastera predlog predstavnika/ce u Komisiju potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije, sa potrebnom dokumentacijom.

Predlog se podnosi na obrascu koji sadrži: naziv opštine kojoj se dostavlja; naziv "OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U KOMISIJU"; ime i prezime predstavnika/ce nevladine organizacije; naziv nevladine organizacije koja predlaže predstavnika; podatke o dokumentaciji koja se dostavlja uz predlog, kao i mjesto za potpis lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije.

Uz predlog nevladina organizacija dostavlja:

 • dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
 • fotokopiju Statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa utvrđenim strateškim oblastima, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji;
 • biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji;
 • dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblastima koje su utvrđene kao strateške (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
 • izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga/je ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u Komisiju.

Opštine Budva, Herceg Novi i Kotor će, u roku od sedam dana od isteka roka za predlaganje, na svojim internet stranicama objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile sve tražene uslove.

Uz listu će opštine objaviti spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava kriterijume.

Komisija za izbor članova Komisije izabraće za člana predstavnika/cu nevladine organizacije koji/a ispunjava uslove i za koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove. 

Nevladina organizacija koja predlaže predstavnik/cu nevladinih organizacija u Komisiji, kao i sve nevladine organizacije koje su podržale taj prijedlog, ne mogu biti razmatrani za finansiranje iz ReLOaD sredstava.

Dokumentacija po javnom pozivu dostavlja se jednoj od četiri opštine Klastera: Budva, Herceg Novi, i Kotor putem pošte ili lično na adrese:

Opština Budva                                     Opština Herceg Novi                                           Opština Kotor                  

Trg Sunca br. 3                                    Trg Maršala Tita br.2                                         Stari grad 317                  

85310 Budva                                        85340 Herceg Novi                                            85330 Kotor                      

Rok za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija u Komisiju je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Obrazac

13.04.2023. Preuzimanje