Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

13.04.2023.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se sprovodi u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana - Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu[1] i Srbiji, do kraja 2024. godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

Osnovna namjera programa je da se održi transparentan, razvojno orijentisan i projektni pristup finansiranju NVO iz budžeta JLS koji doprinosi ostvarivanju lokalnih prioriteta u skladu sa strategijama razvoja.

Za učešće u ReLOaD2 programu odabrani su sljedeći klasteri lokalnih samouprava:

 1. Tara – opštine Mojkovac, Kolašin i Pljevlja,
 2. Coastal Mates – opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat,
 3. Zajedno za sjever – opštine Andrijevica i Berane,
 4. Zajedno Nikšić i Plužine – opštine Nikšić i Plužine,
 5. Središnji region – Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, Opština u okviru Glavnog grada Podgorica – Golubovci i Opština Danilovgrad.

Opštine Budva, Herceg Novi i Kotor i program ReLOaD2 pozivaju nevladine organizacije sa teritorija ovih opština da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opština Budva, Herceg Novi i Kotor iz sljedećih prioritetnih oblasti:

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • Edukacija građana/ki o zaštiti životne sredine i energetske efikasnosti i klimatskim promjenama 
 • Organizacija konkretnih ekoloških akcija/kampanja i promocija važnosti zdravih stilova života 
 • Podrška održivom razvoju turizma, ruralnom razvoju, poljoprivredi i ribarstvu

SOCIJALNA INKLUZIJA I ZAŠTITA

 • Obezbjeđivanje integrisane podrške za ranjive grupe (osobe s invaliditetom, starija lica, Romi, Egipćani, LGBTQ, žene, djeca sa problemima u ponašanju, mladi, zavisnici od droga, alkohola, kocke, zavisnici od interneta) 
 • Integrisana podrška u cilju prevencije nasilja i govora mržnje na internetu

RODNA RAVNOPRAVNOST

 • Obezbjeđivanje integrisane podrške s ciljem suzbijanja različitih oblika nasilja nad ženama i nasilja u porodici 
 • Organizacija konkretnih akcija/kampanja u zajednici o značaju rodne ravnopravnosti

OMLADINSKA POLITIKA

 • Promocija zdravih stilova života kod mladih (s fokusom na mentalno zdravlje mladih) 
 • Unapređenje zapošljivosti mladih 
 • Edukacija mladih o važnosti i mehanizmima učešća u procesima donošenja odluka

KULTURA

 • Promocija urbane, alternativne i društveno angažovane kulture 
 • Unapređenje i promocija kulturnih sadržaja i zaštita kulturnog nasljeđa (materijalnog, nematerijalnog i podvodnog)

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7,000 EUR do 20,000 EUR (za dio Konkursa za NVO), odnosno od 2.000 EUR do 5.000 EUR (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima) po projektu. Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva. Imajući u vidu da su sredstva ReLOaD2 programa u Crnoj Gori oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), iznose budžetskih stavki treba planirati i iskazati bez PDV-a za one troškove/usluge za koje je predviđeno plaćanje PDV-a.

S obzirom da će tokom ukupnog, trogodišnjeg, trajanja programa ReLOaD2 biti realizovano više konkursa za projekte, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 programa je 60.000 EUR.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od: 

 • 7 do 10 mjeseci (za dio Konkursa za NVO),
 • odnosno 5 do 7 mjeseca (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima). 

Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od jula 2023. do 30. aprila 2024. godine, odnosno od jula do januara 2024. godine.

PRAVO UČEŠĆA: 

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane nevladine organizacije (udruženja ili fondacije):

 • sa sjedištem na teritoriji Crne Gore. Ukoliko nevladina organizacija sa teritorije opštine van Klastera Coastal Mates, želi realizovati projektne aktivnosti na teritoriji opštine Klastera, poželjno je da sklopi partnerstvo sa nevladinom organizacijom registrovanom na teritoriji opštine Klastera Coastal Mates u kojoj se želi realizovati projekat.
 • sa sjedištem na teritoriji opština Budva, Herceg Novi i Kotor za NVO koje apliciraju za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave pitanjima mladih.

Sve zainteresovane nevladine organizacije mogu pronaći detaljne informacije o uslovima prijave i kriterijumima za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante u okviru Konkursa.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE: 

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web-stranici: www.me.undp.org, kao i na web-stranici opština Budva www.budva.me, Herceg Novi Opština Herceg Novi | Zvanična internet prezentacija , Kotor https://www.kotor.me/ .

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za Klaster Coastal Mates se može preuzeti od 13. aprila - 16. maja 2023. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: reloadgrants.me@undp.org i sa web stranice opština Budva www.budva.me, Herceg Novi Opština Herceg Novi | Zvanična internet prezentacija , Kotor https://www.kotor.me/ ili lično preuzimanjem na arhivi:

 • Građanskog biroa Opštine Budva, adresa Trg Sunca broj 3, šalter broj 2;
 • Građanskog biroa Opštine Herceg Novi, šalter broj 6, adresa Trg Maršala Tita broj 2;
 • Građanskog biroa Opštine Kotor kao i u kancelariji Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti broj 17, adresa Stari grad 317.

U cilju upoznavanja potencijalnih aplikanata u vezi sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd, u opštinama Budva, Herceg Novi i Kotor će biti organizovani „Info dani“ u skladu sa sljedećim rasporedom:

 • april  2023. godine, u periodu od 9.00 do 10.30 sati, u Sali Skupštine opštine Budva

 • april  2023. godine, u periodu od 11.30 do 13.00 sati, u Press sali Kulturnog centra Nikola Đurković opštine Kotor,  
 • april 2023. godine, u periodu od 14.30 do 16.00 sati, Omladinski centar u Starom gradu, Marka Cara broj 8, Herceg Novi.

Na Info danima će svi potencijalni aplikanti i predstavnici organizacija, dobiti sve informaciije o naučenim lekcijama i najčešćim greškama aplikanata na prethodnim ReLOaD Konkursima, kao i informacije i uputstva o popunjavanju prijavnog paketa dokumenata za objavljeni ReLOaD Konkurs.

Za vrijeme trajanja Konkursa, zainteresovanim NVO predstavnicima/cama će biti organizovana obuka i omogućena i mentorska/savjetodavna podrška ReLOaD konsultanta u pripremi i finalizaciji projektnih prijedloga i pripadajućih obrazaca. Podrška će biti dostupna samo prijavljenim NVO predstavnicima/cama, koji su se obratili za podršku ReLOaD projektnom timu za vrijeme trajanja ovog Konkursa putem mejl adrese reloadgrants.me@undp.org.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti i putem e-mail adrese reloadgrants.me@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 16. maja 2023. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana od dana prijema pitanja.

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set od po jednog (1) primjerka obavezne dokumentacije i jednog (1) primjerka dodatne dokumentacije u štampanom obliku i jednog (1) elektronskog primjerka (CD ili USB) cjelokupne dokumentacije  se dostavlja u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak) na sljedeće adrese i u sljedećim terminima:

                                                 

       Opština Budva                   Opština Herceg Novi                                    Opština Kotor                    

     Trg Sunca br. 3                 Trg Maršala Tivta br.2, šalter 6                         Stari grad 317               

      85310 Budva                      85340 Herceg Novi                                       85330 Kotor                      

       7.30-15.00h                              8.00-14.00h                                        8.00 -13.00h                     

 

Na koverti se stavlja naznaka Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama – za ReLOaD2 projekat” i „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa aplikanta i puni naziv projekta kojim konkuriše. O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Rok za predaju aplikacija je 19. maj 2023. godine, do vremena istaknutog za predaju aplikacija. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. 

Svi aplikanti koji su predali prijave na Konkurs, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.me.undp.org, i web-stranicama opština Budva www.budva.me, Herceg Novi Opština Herceg Novi | Zvanična internet prezentacija , Kotor https://www.kotor.me/. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru nakon potpisivanja ugovora.

[1]Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.