Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA I STUDENTKINJAMA SA PODRUČJA OPŠTINE KOTOR

27.09.2022.

Na osnovu člana 6 Odluke o kriterijumima za stipendiranje studenata u opštini Kotor (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi broj 41/19), a saglasno Odluci Predsjednika Opštine Kotor o maksimalnom broju studenata/kinja osnovnih i specijalističkih studija i vrsti studija koje će Opština Kotor stipendirati u studijskoj 2022/23. godini, broj 01-018/22-16568 od 26.09.2022. godine, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisuje:

K O N K U R S

za dodjelu stipendija studentima/kinjama sa područja opštine Kotor

 

Opština Kotor dodjeljuje 90 stipendija za potrebe studiranja studenata/kinja osnovnih studija i 40 stipendija za specijalističke studije u studijskoj 2022/23. godini. Opština Kotor će u studijskoj 2022/2023. godini stipendirati redovne studente/kinje upisane u sve vrste visokoškolskih ustanova iz člana 15 Zakona o visokom obrazovanju. Pravo na stipendiju, pod jednakim uslovima, mogu ostvariti i redovni studenti/kinje koji/e se školuju u inostranstvu.

Studenti/kinje mogu ostvariti pravo na stipendiju ako:

 1. imaju crnogorsko državljanstvo ili su lica sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori;
 2. imaju prijavljeno prebivalište na području opštine Kotor;
 3. prvi put upisuju semestar studijske godine;
 4. nisu gubili ni jednu godinu tokom studiranja;
 5. nisu u stalnom radnom odnosu;
 6. su u prethodnoj godini studiranja ostvarili prosječnu ocjenu 9,00 i više;
 7. su nosioci/teljke diplome "Luča" u srednjoj školi za studente/kinje prve godine u slučaju da odmah nakon završetka srednje škole upisuju studije.

Zainteresovani/e kandidati/kinje su dužni/e da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa ovom Sekretarijatu, uz zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju dostave, u zapečaćenom kovertu, sljedeću dokumentaciju:

 • Uvjerenje o prebivalištu studenta/kinje;
 • Uvjerenje o upisu tekuće godine studija (2022/23.) u kojem će biti naznačeno da se semestar studijske godine upisuje prvi put kao i studijska godina kada je student/kinja upisan/a na visokoškolsku ustanovu;
 • Uvjerenje o broju položenih ispita iz prethodne studijske godine (2021/22.) sa ocjenama po predmetima i ukupnim prosjekom ocjena (za studente/kinje po Bolonjskoj deklaraciji visokoškolska ustanova će prikazati prosjek ocjena iz prethodne godine i u cifarskom ekvivalentu sa dvije decimale);
 • Uvjerenje o trajanju studija i apsolvenskog staža (za studente/kinje završnih godina);
 • Ovjerenu fotokopiju diplome “Luča” (za studente/kinje prve godine studija);
 • Uvjerenje Uprave prihoda i carina o postojanju prijave na osiguranje za studenta/kinju (ukoliko postoji prijava na osiguranje dostaviti i Ugovor po osnovu kojeg je prijava sprovedena);
 • Fotokopiju lične karte;
 • Dokaz o žiro računu otvorenom u banci na ime studenta/kinje;
 • Prevod stalnog sudskog tumača za uvjerenja o studiranju izdata na stranom jeziku.

Studenti/kinje osnovnih i postdiplomskih studija (specijalističkih, magistarskih), koji/e nisu u radnom odnosu, bez obzira na status studenta/kinje, vrstu studija, godinu studija i prosjek ocjena, ukoliko je student/kinja u prethodnom školovanju pokazao/la izuzetne rezultate u oblasti naučnog odnosno umjetničkog stvaralaštva ili student/kinja čija se porodica nalazi u posebno složenim – vanrednim okolnostima (socijalno ugrožene porodice), student/kinja bez oba roditelja, student/kinja sa invaliditetom ili student/kinja RE populacije, pored propisanog obrasca tj. zahtjeva i dodatne dokumentacije, prilažu i validne dokaze koji potvrđuju to stanje.

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na stipendiju zainteresovani/e mogu preuzeti u Građanskom birou Opštine Kotor i na sajtu Opštine Kotor.

Rok za podnošenje zahtjeva je od 27.09.2022. godine do 27.10.2022. godine. Zahtjevi se predaju u Građanskom birou Opštine Kotor u terminu predviđenom za rad sa strankama sa naznakom za Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti "Konkurs za dodjelu stipendija studentima/kinjama sa područja opštine Kotor."

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

 

  SEKRETARIJAT  ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI