header image

KONKURS ZA PRIJAVU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI LIKOVNOG STVARALAŠTVA

17.11.2021.

Na osnovu Odluke o budžetu opštine Kotor za 2021. godinu („Sl. list CG-opštinski propisi“ br. 01/21) i Odluke o usvajanju programa kulturnih manifestacija za 2021. godinu („Sl. list CG-opštinski propisi“, br. 10/21), Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

za sufinansiranje projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisuje Javni konkurs za sufinansiranje likovnog i primjenjenog stvaralaštva umjetnika/ca sa teritorije opštine Kotor, pripremu kustoskih projekata i tematskih izložbi.

I Prijava na javni konkurs

 1. Pozivaju se zainteresovani/e akademski likovni i primjenjeni umjetnici/ce, kao i muzejski i galerijski kustosi/kinje sa područja opštine Kotor da dostave svoje prijave na Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva za 2021. godinu;
 1. Prijava koja se nalazi u prilogu konkursa, podnosi se najkasnije do 17.12.2021. godine i predaje se u Građanskom birou Opštine Kotor u terminima predviđenim za rad sa strankama ili poštom na adresu Stari grad 317, sa naznakom „Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti – Prijava po Javnom konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva“.
 1. Uz prijavu se, u zapečaćenom kovertu, prilaže sledeća dokumentacija:

-fotokopija lične karte autora/ke;

-reference (radna biografija autora/ke, pregled dosadašnjeg rada i projekata)

-kratak  koncept izložbe (ne više od jedne kucane strane);

-pozivno pismo ili potvrda galerije o zakazanoj izložbi;

-ukupan budžet sa detaljnom finansijskom konstrukcijom organizacije izložbe;

-saradnici/e na projektu;

-kopija tekućeg žiro računa autora/ke;

II Premet podrške

 1. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti pruža podršku u vidu sufinansiranja troškova nastalih u cilju realizacije projekta iz oblasti likovnog stvaralaštva, i to:
 • nabavke materijala za umjetničko stvaralaštvo (za samostalne prezentacije);
 • opremanje umjetničkog rada za izlaganje (za samostalne prezentacije);
 • honorar za naučno-istraživački rad (za kustoske projekte i tematske izložbe);
 • štampanje kataloga (za kustoske projekte i tematske izložbe).

III Visina podrške

 1. Opština Kotor je u skladu sa Programom kulturnih manifestacija za 2021. godinu opredijelila sredstva u ukupnom iznosu od 20 000 eura, za podršku projektima iz oblasti likovnog stvaralaštva.
 2. Projekat se može sufinansirati najviše do 50 % iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju, a maksimalni iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačne projekte po ovom konkursu zavisiće od broja i kvaliteta prijavljenih i odobrenih projekata.

IV Kriterijumi za vrednovanje projekata

 1. Prijavljeni projekti biće vrednovani na osnovu sledećih kriterijuma:

-umjetnički kvalitet i značaj za razvoj crnogorske kulture;

-reference autora/ke;

-originalnost i savremenost forme;

-doprinos kulturnom nasljeđu Kotora i Boke Kotorske;

-afirmacija perspektivnih talenata;

-afirmacija neafirmisanog dijela kulturnog nasljeđa Kotora;

-doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom;

-realnost budžeta projekta i obezbjeđenost uslova za njegovu realizaciju.

V Procedura realizacije

 1. Nakon zatvaranja Javnog konkursa, tročlana stručna Komisija koju čine istoričari/ke umjetnosti/ likovni/e kritičari/ke i akademski likovni umjetnici/e, izvršiće vrednovanje prijavljenih projekata i sačiniti obrazloženi predlog za sufinansiranje najbolje ocijenjenih projekata, na osnovu kojeg će Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti donijeti Odluku o sufinansiranju projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva.
 1. Odluka o sufinansiranju projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva biće objavljena na internet stranici Opštine Kotor.
 1. Nakon donošenja Odluke o sufinansiranju projekata, zaključiće se ugovori kojima će biti definisana međusobna prava i obaveze Opštine Kotor i autora/ke čiji se projekat sufinansira.

VI Rokovi za podnošenje

 1. Javni konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Kotor, kao i na internet stranici lokalnog javnog emitera, odnosno počev od 17.11.2021. godine, a zaključno sa 17.12.2021. godine.
 2. Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VII Dodatne informacije

 1. Za sve dodatne informacije povodom Javnog konkursa, zainteresovani se mogu obratiti na mail adresu: kultura@kotor.me 

 

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Prilog: