header image

KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OPŠTINI KOTOR ZA 2022. GODINU

08.06.2022.

Na osnovu člana 5 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 39/17, 36/19, 54/19, 11/20), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavljuje:

JAVNI KONKURS

za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju

nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2022. godinu

 

 1. Pozivaju se nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Kotor, koje su registrovane do dana objavljivanja ovog Konkursa, da dostave svoje prijave na Konkurs za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2022. godinu. Prijave se podnose u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

 1. Prioritetne oblasti za dostavljanje prijava u cilju finansiranja nevladinih organizacija u 2022. godine su:

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • Edukacija građana/ki o zaštiti životne sredine i energetske efikasnosti

 • Organizacija konkretnih akcija/kampanja u zajednici o važnosti zaštite životne sredine

SOCIJALNA INKLUZIJA I ZAŠTITA

 • Obezbjeđivanje integrisane podrške za ranjive grupe (osobe s invaliditetom, starija lica, Romi, Egipćani, LGBTQ, žene, djeca sa problemima u ponašanju, mladi, zavisnici od droga, alkohola, kocke, zavisnici od interneta)

 • Integrisana podrška u cilju prevencije nasilja i govora mržnje na internetu

RODNA RAVNOPRAVNOST

 • Obezbjeđivanje integrisane podrške s ciljem suzbijanja različitih oblika nasilja nad ženama i nasilja u porodici

 • Organizacija konkretnih akcija/kampanja u zajednici o značaju rodne ravnopravnosti

OMLADINSKA POLITIKA

 • Promocija zdravih stilova života kod mladih (s fokusom na mentalno zdravlje mladih)

 • Unapređenje zapošljivosti mladih

 

3. Budžetom Opštine Kotor za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2022. godinu planiran je iznos od 25.960,00 eura.

Maksimalni iznos sredstava za koji nevladina organizacija može konkurisati i koji joj može biti odobren Odlukom o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2022. godinu je 5.192 eura.

4. Nevladina organizacija prijavu na Konkurs podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Građanskom birou Opštine Kotor kao i u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti, a koji je objavljen u prilogu ovog Konkursa, na sajtu Opštine Kotor kao i na web portalu lokalnog javnog emitera. Prijava se predaje prekog Građanskog biroa Opštine Kotor ili preko pošte na adresu Opština Kotor, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, Stari grad 317, 85330 Kotor. Uz prijavu, u zapečaćenoj koverti prilaže se:

 • Dokaz da je NVO registrovana u Crnoj Gori sa sedištem u Kotoru (Rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija i Rješenje o izvršenim promjenama ukoliko ih ima);

 • Statut nevladine organizacije;

 • Projekat sa kojim NVO konkuriše za dodjelu sredstava (Projektni predlog);

 • Garanciju (izjavu) ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje NVO da od drugog donatora nije dobila sredstva u ukupnom iznosu potrebnom za realizaciju projekta koji kandiduje (Obrazac izjave je dio projektnog predloga);

 • Izjavu o činjenici da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru u razmatranje, u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje na konkurs Opštine (Obrazac izjave je dio projektnog predloga);

 • Izjavu NVO da nema neizmirenih obaveza prema Opštini po projektima po prethodnim javnim pozivima - blagovremeno predati finansijski i narativni izvještaji o realizovanim projektima koji su finansirani iz budžeta Opštine Kotor sa potpunim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja (Izvještaj se predaje na propisanom obrascu za Finalni izvještaj o realizaciji projekta koji je objavljen kao prilog ovom Konkursu);

 • Dokaz o predatom završnom računu za prethodnu godinu Upravi prihoda i carina Crne Gore, Područna jedinica Kotor;

 • Dva štampana primjerka Projektnog predloga i jednu elektronsku verziju na CD-u ili usb-u;

 • Preporuke eksperata i drugu relevantnu dokumentaciju.

5. Ukoliko će u realizaciji predloženog projekta učestvovati više nevladinih organizacija u svojstvu partnera, potrebno je dostaviti i sljedeće:

- Statut partnerske nevladine organizacije;

- Rješenje o upisu organizacije u registar NVO i Rješenja o izvršenim promjenama, ukoliko ih ima (za partnersku nevladinu organizaciju);

- Uvjerenje/Potvrdu da partnerska NVO nema obaveza po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa mjesecom koji prethodi mjesecu u kojem je objavljen Konkurs, odnosno u kojem se podnosi prijava (Uvjerenje izdaje Područna jedinica Uprave poreza i carina);

- Izjavu/sporazum o partnerstvu (izjava je dio Projektnog predloga).

 

6. Ukoliko NVO ne dostavi finansijski i narativni izvještaj o realizovanim projektima po prethodnim javnim konkursima za finansiranje iz budžeta Opštine Kotor, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva dodjeljuju.

7. Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači.

8. Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

9. Komisija određuje 17.06.2022. godine (petak) za „Dan otvorenih vrata“ tokom kojeg će informisati nevladine organizacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu. Dan otvorenih vrata će se održati u zgradi Opštine Kotor, sali za sastanke na drugom spratu, u periodu od 9:00h do 10:30h.

10. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na sajtu Opštine Kotor, oglasnoj tabli Opštine, lokalnom javnom emiteru, zaključno sa 08.07.2022.godine.

11. Bodovanje projekata vrše nezavisni procjenjivači shodno kriterijumima propisanim Odlukom, nakon čega će Komsija utvrditi rang listu bodovanih projekata te donijeti Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2022. godinu.

12. Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama dostavlja se učesnicima Konkursa, objavljuje na sajtu Opštine Kotor, na oglasnoj tabli Opštine i putem lokalnog javnog emitera.

13. Predsjednik Opštine sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva, u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke, zaključuje Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, način vršenja monitoringa i dinamika plaćanja.

14. Nevladine organizacije čiji se projekti finansiraju dužne su postupati u skladu sa Uputstvom za postupanje nevladinih organizacija – korisnica sredstava po Konkursu za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u opštini Kotor za 2022. godinu u pogledu informisanja, komunikacija i vidljivosti projekta (navedeno Uputstvo je objavljeno kao prilog ovom Konkursu).

15. Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti putem e-maila: katica.brkanovic@kotor.me .

 

KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OPŠTINI KOTOR ZA 2022. GODINU