header image

OBAVJEŠTENJE - LGBT

20.07.2020.

Tokom prve polovine jula mjeseca održane su dvije radionice za obuku zaposlenih u lokalnim samopurpavama pod nazivom „Ljudska prava LGBTIQ osoba: izazovi i potrebe na lokalnom nivou“ i „Kreiranje efektivnih lokalnih akcionih planova za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba  na lokalnom nivou“. Radionice je organizovao NVO Juventas u partnerstvu sa NVO Queer Montenegro i Asocijacijom Spektra u okviru projekta „Ponos svuda: Strateški pristup ljudskim pravima LGBTIQ osoba u Crnoj Gori“ finansiranom od strane Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Obje radionice su održane u Budvi u hotelu “Slovenska plaža”: Prva je trajala od 8. do 10. jula 2020. Godine, a druga od 15. do 17. jula 2020. godine.

Radionice su namijenjene predstavnicima/cama lokalnih samouprava koje su dio nacionalne fokal point mreže za promociju ljudskih prava LGBTI osoba, te imaju ključnu ulogu u kreiranju i implementaciji lokalnih akcionih planova.  

Prva obuka imala je za cilj da se učesnici/ce upoznaju sa LGBTIQ zajednicom, te svakodnevnim izazovima sa kojima se LGBTIQ osobe susrijeću posebno na lokalnom nivou.

Tokom druge obuke, lokalne samouprave koje su radile, te i usvojile lokalne akcione planove za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori (Kolašin, Bijelo Polje, Podgorica, Mojkovac i Kotor) predstavile su svoj rad i usvojena rješenja predstavnicima/cama drugih opština koje će u narednom periodu biti dio ovog procesa (Cetinje, Bar, Pljevlja). U procesu rada na samoj obuci napravljena je analiza lokalnih konteksta, definisane su problemske oblasti, mapirani zainteresovani akteri, precizirane prioritetne oblasti i ciljevi, ali i definisani prijedlozi mjera u okviru draftova dokumenata za svaku od novouključenih opština.

Ispred Opštine Kotor obuci je prisustvovala savjetnica za mlade, djecu i LGBTI, Madalena Martinović, koja je održala online prezentaciju o kreiranju i usvajanju lokalnog akcionog plana za unaprjeđenje kvaliteta života LGBTI zajednice u opštini Kotor.