header image

OBAVJEŠTENJE ZA DOSTAVLJANJE PLANA I PROGRAMA MANIFESTACIJA

18.05.2021.

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti ovim putem poziva sve nosioce, organizatore ili suorganizatore manifestacija da svoje mjesečne planove i programe manifestacija sa tačnim terminom i mjestom održavanja, dostavljaju Sekretarijatu najkasnije do svakog 25. u mjesecu za sljedeći mjesec.
Sekretarijat će aktivno raditi na dnevnoj i sedmičnoj promociji svih najavljenih manifestacija.
Sve eventualne izmjene u mjesečnom planu i programu manifestacija potrebno je dostaviti Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti kako bi iste bile unijete u kalendar događaja, te kako ne bi došlo do preklapanja manifestacija i događaja.
Mjesečni plan i program manifestacija možete dostaviti Sekretarijatu pisanim putem preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili elektronskim putem na e-mail adresu: kultura@kotor.me.

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI