header image

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

01.07.2022.

Shodno članu 20 stav 1. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (˝Službeni list CG˝, broj 75/18) obavještavamo vas da je nosilac projekta, Konzorcijum: Leitner – Žičara Kotor 1350, Vojislavljevića br. 81, Podgorica, Agenciji za zaštitu životne sredine podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju žičare ˝Kotor – Lovćen˝ sa pratećim sadržajima, na lokaciji KO Dub, KO Škaljari 2, KO Mirac – Opština Kotor i KO Njeguši – Prijestonica Cetinje.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine, Opštine Kotor, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštite životne sredine, Prijestonice Cetinje, radnim danima od 9 do 12 časova. Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine https://epa.org.me/2022/06/27/27-06-2022/

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je 30.07.2022. godine.

Javne tribine o predmetnom Elaboratu održaće se:

Opština Kotor: 18.07.2022. godine u palati Bizanti u Opštini Kotor, sa početkom u 11:00h

Prijestonica Cetinje: 20.07.2022. godine, u maloj Sali Skupštine Prijestonice Cetinje, sa početkom u 10:00h. 

 Sekretarijat za zaštitu prirodne i kutlurne baštine

Shodno članu 20 stav 1. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (˝Službeni list CG˝, broj 75/18) obavještavamo vas da je nosilac projekta, Konzorcijum: Leitner – Žičara Kotor 1350, Vojislavljevića br. 81, Podgorica, Agenciji za zaštitu životne sredine podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju žičare ˝Kotor – Lovćen˝ sa pratećim sadržajima, na lokaciji KO Dub, KO Škaljari 2, KO Mirac – Opština Kotor i KO Njeguši – Prijestonica Cetinje.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine, Opštine Kotor, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštite životne sredine, Prijestonice Cetinje, radnim danima od 9 do 12 časova. Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine https://epa.org.me/2022/06/27/27-06-2022/

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je 30.07.2022. godine.

Javne tribine o predmetnom Elaboratu održaće se:
Opština Kotor: 18.07.2022. godine u palati Bizanti u Opštini Kotor, sa početkom u 11:00h
Prijestonica Cetinje: 20.07.2022. godine, u maloj Sali Skupštine Prijestonice Cetinje, sa početkom u 10:00h.

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine