header image

OBAVJEŠTENJE

20.05.2021.
blog image

Dana 18.05.2021. godine u Omladinskom klubu Kotor, održan je deveti sastanak Savjeta za mlade. Savjet je obrazovan kao stručno i savjetodavno tijelo u cilju praćenja implementacije Lokalnog akcionog plana za mlade 2020-2021. Misija Savjeta je da prati i usmjerava, sprovodi, afirmiše i unapređuje Lokalni akcioni plan za mlade 2020-2021. (LAPM) koji je usvojila Skupština za period od dvije godine. Savjet za mlade Opštine Kotor čine:

 • Aleksandra Tomović, Kulturni centar „Nikola Đurković“,za predsjednicu;
 • Ivana Milić, Gimnazija Kotor, za članicu;
 • Milica Pavićević, Centar za socijalni rad Kotor, za članicu;
 • Patricija Pobrić, NVO Naša akcija, za članicu;
 • Milica Popović, Spec. Menadžmenta u pomorstvu, za članicu;
 • Bojana Mračević, OŠ „Njegoš“, za članicu;
 • Dejana Vujković, učenica Pomorske škole Kotor, za članicu;
 • Snežana Stevović-Janković, Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti, RE populaciju i rodnu ravnopravnost, za članicu;
 • Nađa Srdić, Crveni krst, za članicu;
 • Marija Starčević, Biblioteka Kotor, za članicu;
 • Miroslava-Mima Ivanović, izvršna direktorka NVO Inicijativa mladih s invaliditetom Boke - I MI Boke, za članicu;
 • Ljubo Kankaraš, NVO Studentsko vijeće Fakulteta za pomorstvo Kotor, za člana.


Predsjednica i članovi/ce Savjeta imenovani su za period od dvije godine, a sve administrativno-tehničke i stručne poslove za potrebe Savjeta obavlja Madalena Martinović, savjetnica za djecu, mlade i LGBT u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti.