Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

PRIPREMA PROGRAMA KULTURNIH MANIFESTACIJA ZA 2024. GODINU

20.11.2023.

O B A V J E Š T E NJ E

Priprema Programa kulturnih manifestacija za 2024. godinu

 

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor obavještava da je u toku priprema Programa kulturnih manifestacija za 2024. godinu za koji su kao oblasti podrške prepoznate: kulturne manifestacije, festivali, kulturno umjetnički programi, muzičko, likovno, filmsko i individualno kulturno stvaralaštvo, promocije i prezentacije kulturnih dobara sa teritorije opštine Kotor, neformalno obrazovanje djece, omladine i odraslih u oblasti kulture i stvaralaštva, kao i turističko-zabavne manifestacije u organizaciji mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Napominjemo da se sredstvima iz budžeta Opštine, projekat može sufinansirati najviše do 50 % iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju, pa je s tim u vezi potrebno precizno prikazati ukupne troškove projekta, druge izvore prihoda i očekivani iznos budžetskih sredstava namijenjenih za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture.

Prijava se podnosi na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Obavještenja i uz istu se u zapečaćenom kovertu dostavlja:

 • popunjen Predlog programa / kulturne manifestacije / festivala / kulturno umjetničkog programa, kao i Predlog programa u elektronskoj formi (word) na  usb-u, cd-u;
 • pisani dokaz (potvrdu) da podnosilac prijave nema neizmirenih obaveza prema PAM CG;
 • konačan izvještaj o namjenskom trošenju budžetskih sredstava u prethodnoj godini, ukoliko nije dostavljen blagovremeno.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja, odnosno najkasnije do 02.12.2023. godine, putem pošte na adresu Stari grad br. 317, na e-mail adresu: kultura@kotor.me ili preko Građanskog biroa Opštine Kotor u terminima predviđenim za rad sa strankama uz obaveznu naznaku: “Za Program kulturnih manifestacija za 2024. godinu”.

U istom roku i na isti način sva zainteresovana lica mogu dostaviti svoje inicijative, komentare, predloge i sugestije u vezi  sa izradom Programa kulturnih manifestacija za 2024. godinu.

Pravo na sufinansiranje ne mogu ostvariti organizatori/ke koji/e su to pravo ostvarili u prethodnom periodu ukoliko nisu dostavili kompletan izvještaj sa dokazima kojima se potvrđuje namjensko trošenje dobijenih sredstava.

Napominjemo da je kao preduslov za organizovanje manifestacija na otvorenom, neophodno kontaktirati Crnogorski elektrodistributivi sistem u vezi sa načinom priključenja na distributivnu mrežu za potrebe održavanja manifestacija (privremeni priključak).

 

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI