Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

PRODUŽEN JAVNI POZIV - PROGRAM OBUKE MLADIH KOD POSLODAVCA OPŠTINA KOTOR

28.12.2023.

Opština Kotor i Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), objavljuju javni poziv za prijavu mladih svršenih srednjoškolaca i visokoškolaca, starosti od 18 – 30 godina, iz Kotora, za učešće u programu sticanja profesionalnih znanja i vještina u oblasti njihovog poslovanja.

Ovaj poziv je upućen mladima iz opštine Kotor koji su zainteresovani za stručnu obuku kod lokalnih poslodavaca, uz mogućnost dugoročne prilike za zapošljavanje. Pored podrške nezaposlenim osobama koje traže posao u pronalaženju mogućnosti za osposobljavanje, program profesionalne obuke mladih olakšava čitav proces pripreme mladih nezaposlenih za samostalno obavljanje poslova, u skladu sa lokalnim potrebama na tržištu rada.

 

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Ovaj javni poziv je upućen svim mladima, svršenim srednjoškolcima ili visokoškolcima koji nisu u formalnom obrazovanju, sa teritorije opštine  Kotora, a prema sljedećim kriterijumima:

 • da imaju prebivalište na teritoriji opštine Kotor;
 • da su straosti od 18 – 30 godina;
 • da su završili srednje ili visoko obrazovanje.

 

Posebno ohrabrujemo djevojke i mladiće koji pripadaju nekoj od ranjivih društvenih grupa da se prijave! 

BROJ MLADIH

U  Kotoru se mogu angažovati 2 mlade osobe za obuku u mikro preduzeću (koje ima do 5 zaposlenih).

PRIJAVA

Svi mladi zainteresovani za učešće u ovom Programu moraju da dostave sljedeća dokumenta u elektronskoj formi, na način kako je navedeno u poglavlju ROK I POSTUPAK PRIJAVE (u tekstu ispod):

 1. Kopiju lične karte
 2. Stečena diploma (kopija ili slika, ne mora biti ovjerena)
 3. Potvrdu o prebivalištu
 4. Prijavni formular (Prilog 1)

 

Prijavni formular možete pronaći na sljedećem linku.

 

Nakon zatvaranja ovog poziva, evaluaciona komisija će provjeriti dostavljenu dokumentaciju i izvršiti evaluaciju pristiglih prijava. Maksimalan broj poena koji kandidat/kinja može dobiti na osnovu biografije je 40, a na osnovu motivacionog pisma 60. Minimalan broj poena koji kandidat/kinja treba da ima da bi bio/la pozvan/a na razgovor/intervju je 70. 

 

Ko nema pravo prijave?

 

 • Mladi koji se nalaze u formalnom obrazovanju (srednjoj školi ili fakultetu).
 • Mladi sa teritorije drugih opština (boravište).

 

Neće se razmatrati prijave mladih koji su:

 • Već angažovani u preduzeću kod kojeg se organizuje Obuka kod poslodavca.
 • Već zaposlene u drugom preduzeću, instituciji ili organizaciji i ne planiraju da za potrebe ovog angažmana daju otkaz .
 • Mlade osobe koje su u srodstvu (prvi i drugi stepen srodstva po bočnoj liniji) sa zaposlenim, ovlašćenim licem, direktorom, ili drugim članovima struktura preduzeća.

 

POTREBNI KRITERIJUMI I KVALIFIKACIJE

 • Svršeno srednje ili visoko obrazovanje,
 • Interesovanje za rad u zajednici, a posebno sa biznis zajednicom.
 • Vještine u radu sa zajednicom.
 • Napredni nivo poznavanja informacionih tehologija (Word, Excel, društvene mreže, različiti alati za marketing i promociju, GBTchat),
 • Dobre komunikacione vještine,
 • Iskustvo u volontiranju i aktivizmu u zajednici je poželjno.

Poznavanje jezika

 • Znanje crnogorskog jezika.
 • Poznavanje engleskog jezika je poželjno.

OPIS POSLA

 • Inicijalna obuka za rad kod poslodavca u oblasti rada mikro firme;
 • Doprinos preduzetničkoj zajednici kroz niz aktivnosti koje se odnose na poboljšanje vidljivosti i promocije na lokalnom tržištu, promociji putem društvenih mreža i ostalih IT platformi na lokalnom nivou, podrška u obavljanju administrativnih i finansijskih poslova i obuka za obavljanje stručnih poslova iz oblasti poslovanja firme koja pruža obuku za sticanje znanja i vještina.
 • Podrška lokalnom mikro preduzeću u postizanju odgovornijeg pristupa ka uključivanju ranjivih kategorija stanovništva;
 • Zagovaranje na lokalnom nivou kroz saradnju sa lokalnim partnerima u cilju postizanja održivih rezultata od značaja za zajednicu;
 • Ostali poslovi u skladu sa zahtjevima UNDP.

 

SPECIFIČNI STRUČNI POSLOVI:

 • Obuka za rad u trgovinskim objektima i ugostiteljstvu, naplata fiskalnih računa i rad na fiskalnoj kasi
 • Obuka za pisanje biznis i investicionih planova i projekata
 • Obuka za grafički dizajn, digitalne servise
 • Obuka za dizajn i izradu odjeće, namještaja,
 • Obuka za kozmetičke i frizerske usluge,
 • Obuka za novinarstvo i fotografiju (prikupljanje informacija, pisanje članaka, izvještaja, reportaža, priprema intervjua, itd),
 • Obuka o pripremi, dekoraciji i sigurnosti hrane i peciva,
 • Obuka za arhitektonske i poslove iz oblasti umjetnosti.

 

 

MJESTO I TRAJANJE ANGAŽMANA

Mikro firma u opštini Kotor.

Trajanje angažmana je 6 mjeseci, na puno radno vrijeme koje će biti definisano naknadno sa odabranim kandidatima.

Radno vrijeme: Puno radno vreme: 5 dana nedeljno

 

FINANSIJSKA PODRŠKA

Troškove učešća mladih u programu osposobljavanja pokriva UNDP ReLOaD2 Program, te odabrani poslodavci neće imati nikakvih finansijskih obaveza prema mladim učesnicima Programa. Uplate će se vršiti direktno prema angažovanoj mladoj osobi putem bankovnog transfera, na mjesečnoj osnovi.

Mladi će imati pravo na:

 • mjesečnu nadoknadu u iznosu od 552EUR,
 • pokriveno zdravstveno osiguranje za sve vrijeme trajanja ugovora;
 • pravo na plaćeno odsustvo,
 • pravo na sertifikovano bolovanje,
 • mogućnost pohađanja dodatnih obuka.

 

ROK I POSTUPAK PRIJAVE

Rok za prijavu: srijeda, 10.01. 2024, na email reloadgrants.me@undp.org

Prijave dostavljene poštom ili na arhivi Opštine se neće razmatrati.

Prijavni obrazac možete pronaći na sljedećem linku.

Pitanja možete dostavljati na adresu reloadgrants.me@undp.org do četvrtka, 28. oktobra 2023.

Info dan na kom će biti prezentovani uslovi učešća i kriterijumi selekcije, biće održan 22. decembra 2023. godine sa početkom u 10 sati, putem Zoom platforme https://undp.zoom.us/j/87969423141 .

 

PROGRAM OBUKE KOD POSLODAVCA SE IZVODI PREMA SLJEDEĆIM KORACIMA:

Potencijalni mladi kandidati se putem ovog poziva prijavljuju i kandiduju za učešće u Programu i time izražavaju interes za program Obuka kod poslodavca.

Koraci u procesu su slijedeći:

Prvi korak: Opština Kotor objavljuje poziv za podnošenje prijava za zainteresovane mlade iz Kotora za učešće u programu .

Drugi korak:

UNDP ReLOaD2 će obaviti selekciju pristiglih prijava mladih sa završenom srednjom ili visokom školom. Konačnu odluku o odabranim osobama za učešće u Programu, po opštinama, odobrava Partnerski odbor ReLOaD2 programa u Crnoj Gori.

Treći korak:

Preduzećima koja su odabrana za učešće u programu, shodno predloženim uslovima i programu,  biće dostavljeni podaci o kandidatima/kinjama prema profilu njihovog obrazovanja ili motivima za učešće u Programu. Nakon potvrde preduzeća, definišu se uslovi učešća u programu između obje strane – preduzeća i UNDP, nakon čega UNDP potpisuje ugovor  sa svakom odabranom mladom osobom korištenjem svojih internih ugovornih mehanizama.

 

O PROGRAMU

Ovaj PROGRAM ZA OBUKU KOD POSLODAVCA se sprovodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa četrnaest lokalnih samouprava u Crnoj Gori. Cilj ReLOaDa je osnaživanje civilnog društva i mladih za aktivno učešće u donošenju odluka i stimulisanje odgovarajućeg pravnog i finansijskog okruženja za NVO.

Počevši od 2022. godine, fokus projekta je na aktivnostima vezanim za mlade kako bi se bolje pripremili za lokalno tržište rada.

Istraživanje potreba mladih i procjena lokalnih omladinskih politika u 15 crnogorskih opština u Crnoj Gori, koje je pripremio UNDP, pokazuje da nezaposlenost mladih predstavlja gorući društveni problem u svim opštinama. Kao prisutni razlozi nezadovoljstva u većini anketiranih mladih u 15 opština izdvajaju se u značajnoj mjeri i nedostatak mogućnosti za razvoj sopstvenog biznisa, kvalitet formalnog obrazovanja koje se nudi, ali i nedostatak neformalnog obrazovanja.

Stoga je ReLOaD2 program u Crnoj Gori odlučio da pruži mogućnost mladim osobama da pohađaju program stažiranja mladih kod lokalnih poslodavaca, kako bi stekli znanja i vještine za nastavak obavljanja posla u toj branši ili eventualno započinjanje sopstvenog biznisa za koji, po sprovedenom Istraživanju, nemaju dovoljno hrabrosti ni stručnosti.

Time bi se mladi podstakli da ostanu u svojoj zajednici[1] i rade poslove koji su deficitarni na lokalnom tržištu rada.

Program program stažiranja mladih ima za cilj da pruži mogućnost nezaposlenim svršenim srednjoškolcima i visokoškolcima starosti od 18 do 30 godina, koji su završili formalno obrazovanje (i trenutno nisu u procesu školovanja), da u trajanju od 6 (šest) mjeseci u preduzećima u privatnom sektoru pohađaju praktičnu obuku za sticanje profesionalnih znanja i vještina za samostalni rad.

 

[1] “33.4% mladih iz ovih 15 opština obuhvaćenih Istraživanjem, želi da napusti Crnu Goru” Navodi se u Istraživanje potreba mladih i procjena lokalnih omladinskih politika u 15 crnogorskih opština u Crnoj Gori .