Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE 2024.

27.12.2023.

Br: 07-615/23-31959/2                                                                                                                                                   Kotor, 27.12.2023.godine

 

Na osnovu člana 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 46/19) i Zaključka predsjednika Opštine broj: 0101-018/23-31959 od dana 18.12.2023. godine, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti objavljuje:

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Predsjednik Opštine Kotor, Zaključkom br. 0101-018/23- od 18.12.2023. godine, utvrdio je Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade 2024.

Vrijeme trajanja javne rasprave utvrđeno je u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će biti održana u periodu od 27.12.2023. godine zaključno sa danom   11.01.2024. godine.

Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade 2024. biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti, tokom trajanja javne rasprave, svoje primjedbe, sugestije i predloge, mogu dostaviti na e -mail madalena.martinovic@kotor.me ili na adresu - Opština Kotor, Građanski biro sa naznakom „Za Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti“.

Centralna Javna rasprava povodom navedenog dokumenata, u prisustvu predstavnika Sekretarijata za kulturu, sport i društvenme djelatnosti opštine Kotor, održaće se u Palati  "Bizanti " dana 03.01.2024. godine  ( srijeda ),  u periodu od 10.00 h.  do 12.00h. 

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-860, lokal 114 i 227 kod Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor.

SEKRETARIJAT ZA KULTURU,

 SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI