header image

RADIONICA - ULOGA I ZNAČAJ NEFORMALNOG OBRAZOVANJA

19.06.2020.

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor u okviru svojih nadležnosti vezanih za omladinsku politiku radi na unaprjeđenju položaja mladih, promoviše različitosti, toleranciju i solidarnost, te pruža podršku u saradnji sa obrazovnim i kulturnim institucijama i NVO sektorom.

Opština Kotor je usvojila Lokalni akcioni plan za mladerazvojni dokument koji se zasniva na analizi aktuelnog stanja kroz sagledavanje prioritetnih problema mladih, analizi postojećih strategija, te sagledavanje načina za prevazilaženje aktuelne situacije kroz kreiranje plana akcije. Cilj Lokalnog akcionog plana je aktivno uključivanje mladih u sve aktivnosti iz navedenog plana.

U skladu sa navedenim, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor će u saradnji sa Savjetom za mlade, organizovati radionicu pod nazivom “Uloga i značaj neformalnog obrazovanja”. Navedena aktivnost je propisana Lokalnim akcionom planom za mlade Opštine Kotor, a odnosi se na unaprjeđenje programa za promociju neformalnog obrazovanja.

Radionica će se održati u Galeriji solidarnosti u utorak 23.06.2020. godinesa početkom u 10h, a predavač će biti Tomislav Žegura, omladinski radnik, trener i projektni menadžer sa više od 15 godina iskustva u radu sa mladima, i na različitim projektima (omladinski rad, mediji, produkcija scenskih festivala, kultura).

Tomislav Žegura je pohađao "Leadership and developmental Youth Work”, University Sweden, Jonkoping, 2002-2006 i “Counselling skills in youth work”, University Sweden, Jonkoping, 2004-2005. Bavio se bazičnim projektima za mlade, vodio omladinske kampove, učestvovao u izradi Lokalnog plana akcije za mlade Kotor, realizovao omladinske festivale, radio koprodukciju i vodio volontere na Kotorskom Festivalu Pozorišta za Djecu. Osim toga jedan je od osnivača muzičkog festivala SeaRock u Kotoru i osnivač prve internet radio stanice u Crnoj Gori “Radio Bruškin”. Aktivno vodi NVO Kompas- Centar za informisanje i savjetovanje mladih.

Ovom prilikom pozivamo sve mlade, one koje rade sa mladima i za mlade da prisustvuju navedenoj radionici.