header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

Komsija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama 2017

Rješenjem Predsjednika Opštine br. 0101-17298 godine od 03.11.2017. godine, imenovana je  Komisija za raspodjelu sredstava namjenjenih finansiranju nvo u Opštini Kotor sa zadatkom da izvrši...

Saznajte više 15.12.2017.

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama 2017 godina

Raspodjela sredstava NVO realizovana je primjenom kriterijuma propisanih Odlukom o visini kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl. List CG – opštinski propisi,...

Saznajte više 15.12.2017.

JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDSTAVNIKA/CA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U SASTAV KOMISIJE

Pozivaju se sportske organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlože dva/ije kandidata/kinje za članove/ice iz reda predstavnika/ca...

Saznajte više 08.12.2017.

Odluka o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje SPORTA 2017

Saglasno članu 11 i 12, a na osnovu člana 87 Zakona o sportu (»Službeni list CG«, br. 36/11 i 36/13), člana 30 Statuta Opštine Kotor...

Saznajte više 08.12.2017.

JAVNI KONKURS za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju sportskih organizacija u opštini Kotor za 2017. godinu.

Pozivaju se sportske organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Kotor, koje su registrovane do dana objavljivanja ovog Konkursa, da dostave svoje prijave...

Saznajte više 08.12.2017.

KONKURS za dodjelu stipendija studentima/kinjama sa područja opštine Kotor 2017 god.

Opština Kotor dodjeljuje 44 stipendija za studijsku 2017/18. godinu i to: 34 stipendije za studente/kinje osnovnih studija i to: ...

Saznajte više 31.10.2017.

DRUGI PUT JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDSTAVNIKA/CA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SASTAV KOMISIJE

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlože dva predstavnika/ce u sastav Komisije za raspodjelu...

Saznajte više 25.10.2017.

ISPRAVKA TREĆEG JAVNOG POZIVA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA/CA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SASTAV KOMISIJE 2017

I to: 4. stav, alineje 1 i 2 sada glase:„Član Komisije kojeg predlažu nevladine organizacije mora ispunjavati sljedeće uslove: -       Da ima prebivalište na teriotirji opštine...

Saznajte više 19.10.2017.

TREĆI PUT JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDSTAVNIKA/CA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SASTAV KOMISIJE 16.10.2017

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlože dva/ije predstavnika/ce u sastav Komisije za raspodjelu...

Saznajte više 16.10.2017.

PODSJEĆANJE – U TOKU JE DRUGI JAVNI JAVNI POZIV ZA ČLANOVE/ICE KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NVO (do 12. okt.)

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlože dva/ije predstavnika/ce u sastav Komisije za raspodjelu...

Saznajte više 12.10.2017.