Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

USLUGA POMOĆ U KUĆI ZA STARIJA LICA DOSTUPNA NOVIM KORISNICIMA

08.02.2023.
USLUGA POMOĆ U KUĆI ZA STARIJA LICA DOSTUPNA NOVIM KORISNICIMA

Saradnjom Opštine Kotor i JU Dom starih „Grabovac“ Risan, a uz podršku JU Centar za socijalni rad Kotor, nastavlja se sprovođenje usluge podrške za život u zajednici – pomoć u kući starijim licima.
Usluga pomoć u kući namijenjena je starijim, hronično oboljelim licima koja nisu u stanju da se sama o sebi staraju; usamljenim i nemoćnim starijim osobama, sa teškoćama u samostalnom održavanju domaćinstva koja uslijed nemoći ili smanjenih funkcionalnih sposobnosti nisu u stanju da žive bez pomoći drugih lica.

Postupak za ostvarivanje prava na uslugu pomoć u kući pokreće se i ostvaruje preko JU Centar za socijalni rad – Kotor, na zahtjev zainteresovanog lica-korisnika, člana njegove porodice, staratelja ili drugog lica koji je dužan da se o njemu stara.

Uvidom u socijalno-ekonomsko i zdravstveno stanje podnosioca zahtjeva JU Centar za socijalni rad i tim za vaninstitucionalnu njegu Doma starih “Grabovac” Risan utvrđuju da li su ispunjeni uslovi za pružanje usluge pomoć u kući, kao i obim usluge potrebne zainteresovanom licu.

Sve informacije o navedenoj usluzi mogu se dobiti na broj telefona 067/138-009 ili na e-mail grabovac@t-com.me, kao i u nadležnom Centru za socijalni rad.

Ovom saradnjom prvenstveno se teži ka proširenju dostupnosti usluge i van gradskog jezgra, imajući u vidu razuđenost naše opštine i velikog broja starijih lica upravo u ruralnijim predjelima. Takođe, akcenat je na tome da korisnicima bude na raspolaganju i psihosocijalna pomoć i podrška stručnih radnika (psiholog, socijalni radnik...) uz redovne aktivnosti koje pružaju geronto domaćice: nabavku hrane o trošku korisnika, pomoć u pripremi obroka i hranjenju; pomoć pri kretanju; pomoć pri održavanju lične higijene, higijene stana i obavljanju neophodnih kućnih poslova; pomoć pri grijanju prostora; pomoć pri nabavci štampe i knjiga i plaćanju računa za električnu energiju, telefon, komunalije i sl. o trošku korisnika; posredovanje u obezbjeđivanju različtih vrsta usluga za održavanje stana i uređaja za domaćinstvo; pomoć pri ostvarivanju prava iz zdravstvene zaštite i pomoć radi zadovoljavanja drugih egzistencijalnih potreba.

Podsjećamo, JU Dom starih “Grabovac” - Risan je kao ustanova licencirana za pružanje usluge pomoć u kući starijim licima odabrana na Javnom pozivu za izbor ustanove za realizaciju usluge podrške za život u zajednici.

Takođe, sa pomenutom ustanovom radi se na uspostavljanju još jedne usluge podrške za život u zajednici – dnevni boravak za starija lica i lica sa invaliditetom, čime se upotpunjava ponuda vaninstitucionalne brige namijenjene starijim građanima Kotora.