header image

Komsija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama 2017

15.12.2017.
blog image

Rješenjem Predsjednika Opštine br. 0101-17298 godine od 03.11.2017. godine, imenovana je  Komisija za raspodjelu sredstava namjenjenih finansiranju nvo u Opštini Kotor sa zadatkom da izvrši uvid u dokumentaciju dostavljenu uz prijave po Konkursu za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih finansiranju NVO u opštini Kotor za 2017. godinu (objavljen 19.09.2017. god. broj 07-14486),  da napravi selekciju i procjenu značaja i kvaliteta projekata prema navedenim prioritetima iz člana 21 Odluke o visini kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl. List CG – opštinski propisi, broj 39/17“).  PRILOG: Komsija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama 2017. god