header image

PREDLOG RANG LISTE

30.07.2020.

Komisija za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe dana 30.07.2020. godine je, odlučivajući po prijavama na Javni poziv za davanje stanova u zakup licima u stanju socijalne potrebe, a u skladu sa Odlukom o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe i Lokalnim programom socijalnog stanovanja za opštinu Kotor 2019-2020. godine, utvrdila Predlog rang liste prijavljenih.