header image

JAVNI KONKURS - SPORTSKE MANIFESTACIJE

01.02.2021.

Na osnovu člana 23 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" br. 50/17, 046/19), Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor raspisuje

JAVNI KONKURS
za raspodjelu budžetskih sredstava
namijenjenih sufinansiranju i finansiranju sportskih manifestacija u opštini Kotor za 2021. godinu.

Predmet Konkursa je sufinansiranje i finansiranje organizovanja tradicionaolnoih sportskih manifestacija a u cilju podsticanja i razvoja sporta i sportsko – rekreativnih aktivnosti građana.
Pravo na sufinansiranje ili finansiranje mogu ostvariti organizatori sa sjedištem u opštini Kotor (sportski klubovi ili udruženja).
Kriterijumi za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Kotor u skladu sa članom 23 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" br. 50/17 i 46/19) su:

• tradicija i istorijat,
• masovnost,
• publicitet i promocija opštine,
• doprinos razvoju sporta.

Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti sa naznakom Javnog konkursa.
Uz prijavu u zapečaćenom kovertu prilažu se:
1. Rješenje o registraciji kluba ili udruženja;
2. Opis sportske manifestacije, istorijat i finansijski plan;
3. Izvještaj o utrošenim sredstvima iz prethodne godine, ukoliko su sredstva dobijena od opštine Kotor (narativni i finansijski sa priloženom dokumentacijom);
4. Potvrdu poslovne banke da žiro račun nije blokiran.
Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web sajtu Opštine Kotor, oglasnoj tabli Opštine Kotor i na web sajtu Lokalnog javnog emitera “Radio Kotor”, a zaključno sa 16.02.2021. godine.
Prijavni obrazac se može preuzeti sa web sajta Opštine Kotor – Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti ili u Građanskom birou Opštine Kotor.
Prijava se podnosi i predaje u Građanskom birou Opštine Kotor (Stari grad 317), u terminu predviđenom za rad sa strankama, sa naznakom “Za Komisiju za sport”.
Za sve dodatne informacije informacije povodom Konkursa sportski klubovi ili udruženja se mogu obratiti putem telefona 032/325-874 ili 032/325-860 ( lokal 115) kao i putem e-mail adrese: dejan.ognjanovic@kotor.me ( savjetnik za sport i mlade Dejan Ognjanović).


SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 Prilog:Javni konkurs, Prijavni obrazac