header image

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA TRADICIONALNE NEVLADINE ORGANIZACIJE

24.04.2018.
blog image

Na osnovu člana 4 Odluke o visini kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl. List CG – opštinski propisi, broj 39/17“), Komsija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u opštini Kotor za 2018. god., imenovana Rješenjem Predsjednika Opštine br. 0101-17298 godine od 03.11.2017. godine, je na sastanku održanom 19.04.2018. god. donijela: ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA TRADICIONALNE NEVLADINE ORGANIZACIJE. Prilog: ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA TRADICIONALNE NEVLADINE ORGANIZACIJE