Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE

08.08.2023.

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je Nosilac projekta „Golden Investment Group” d.o.o. Nikšić, podnio Agenciji za zaštitu životne sredine u Podgorici zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog objekta – Hotela 4* na urbanističkoj parceli UP 418A, na katastarskim parcelama 349 350/1, KO Dobrota I, u zahvatu GUR-a (Planska jedinica Dobrota), PUP Opštine Kotor, Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine ulica IV Proleterske 19, Podgorica, II sprat, kancelarija broj 216, radnim danima od 9 do 12 časova, kao i Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor, radnim danima od 9 do 12 časova.

Dokumentaciju je moguće preuzeti sa linka Agencije zaštitu životne sredine

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu - Hotel u Dobroti

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 11.09.2023.godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u zgradi Betula, I sprat, kancelarija br.3 – Revolution Architects, Radanovići b.b., opština Kotor, dana 04.09.2023. godine, sa početkom u 10 časova.

 

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine