header image

Sekretarijat za opštu upravu - Nadležnosti

Nadležnost i djelokrug rada Sekretarijata:

 • radni odnosi, personalna i kadrovska evidencija, Mjesne zajednice, arhiviranje opštinske građe i opšta uprava;
 • prati i izrađuje akta koja donosi Skupština iz oblasti opšte uprave i radnih odnosa;
 • vodi personalnu i kadrovsku evidenciju zaposlenih u organima lokalne uprave;
 • donosi sva rješenja koja se tiču radnih odnosa zaposlenih u organima lokalne uprave;
 • donosi sva rješenja i obavlja prijavno-odjavnu evidenciju i matičnu knjigu zaposlenih;
 • vodi registar radnih knjižica;
 • vodi evidenciju izrade, upotrebe i uništavanja pečata organa lokalne uprave;
 • koordinira rad sa Državnom komisijom za utvrđivanje konflikta interesa;
 • prati i koordinira rad Mjesnih zajednica, posebno sprovođenje Odluke o Mjesnim zajednicama;
 • obavlja sve administrativno-tehničke poslove vezane za rad Mjesnih zajednica i njihovih organa;
 • vodi postupak i izdaje uvjerenja koja se tiču studentskog, penzionog standarda i dr., a nijesu zakonom stavljena u nadležnost nijednog drugog organa;
 • opšti birački spisak i ažuriranje pojedinačnih biračkih spiskova;
 • obavlja sve poslove vođenja i ažuriranja opšteg biračkog spiska po zahtjevu i po službenoj dužnosti;
 • na osnovu svih raspoloživih podataka sačinjava pojedinačne izvode iz biračkog spiska;
 • vodi evidencije i po potrebi obavlja druge izborne radnje.

Matični poslovi i mjesne kancelarije

 • Vodi matičnu knjigu vjenčanih i redovno upisuje sve promjene građanskih stanja po službenoj dužnosti i po zahtjevu i uz lično pribavljanje dokumentacije ukoliko je to neophodno;
 • Obavlja postupak zaključenja braka;
 • Čuva i arhivira sve matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih i knjige državljana/ki do 31.12.2008. godine;
 • Postupa isključivo po zahtjevima MUP-a i JU CG nadležnih opštinskih filijala i izdaje uvjerenja o činjeničnom-građanskom stanju a na osnovu evidencija matičnih knjiga i knjiga državljana/ki;
 • U mjesnim kancelarijama u Radanovićima i Risnu vode matične registre vjenčanih i arhiviraju matične knjige rođenih, umrlih i knjige državljana/ki nastale do 31.12.2008. godine i iz istih daju podatke po službenoj dužnosti isključivo na zahtjev MUP-a i JU CG nadležnih prijava;
 • Arhivski depo predstavlja mjesto gdje se u skladu sa Zakonom, prikuplja, čuva, popisuje i klasifikuje registraturski materijal i arhivska građa organa lokalne uprave. Sva rješenja, konačni akti iz prethodne kao i ranijih godina, pod uslovom da nijesu stariji od 20 do 30 godina čuvaju se u depou, a nakon ovog roka stiču se uslovi za izlučivanje i predaju istih Državnom arhivu Crne Gore-Područna jedinica Kotor. U arhivskom depou se preuzeti registraturski materijal i arhivska građa slaže i grupiše po arhivskim i klasifikacionim znacima i registratorima i krajem godine se vrši odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala tj. onih akata čiji je rok važnosti istekao.

U okviru Sekretarijata je i Građanski biro kao posebna organizaciona jedinica.

Tekući poslovi o kojima se informiše šira javnost:

Matična služba Opštine Kotor - U okviru Matične službe Opštine Kotor vode se matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih i to od 1850. do danas po područijma i periodima kako slijedi:

 • Za period od 1850. do 31.12.2008. godine kada su poslovi oko vođenja matičnih knjiga, umrlih i knjiga državljana/ki preuzeti od strane MUP- a i JU CG dok matični registri vjenčanih i poslovi oko vođenja istih su ostali u nadležnost opština;
 • Matične knjige rođenih i umrlih za period od 1850. godine do 31.12.2008. godine, kao i knjige državljana/ki za period od 1946. godine do 31.12.2008. godine se čuvaju i arhiviraju u matičnim službama i po njima se postupa isključivo na zahtjev MUP-a i JU CG nadležnih filijala;
 • Za područje Risna u navedenom periodu vode se knjige za lica rođena u Gornjim Krivošijama, Donjim Krivošijama, Morinju, Perastu i Risnu;
 • Za područje Grblja u navedenom periodu vode se knjige za lica rođena u Gornjem Grblju i lica rođena u Donjem Grblju;
 • U periodu od 1946. godine postoje i dalje posebne knjige rođenih, vjenčanih i umrlih po mjestima do 80-tih godina, od kada se za područje Kotora vodi jedna matična knjiga rođenih, kao i za područje Grblja (u mjesnoj kancelariji Radanovići) i Risna, Gornjih i Donjih Krivošija, Morinja i Perasta (u mjesnoj kancelariji Risan);
 • Knjige državljana/ki su uvedene od 1948. godine, vode se poslije popisa stanovništva i to u matičnoj službi Opštine Kotor za područje Kotora i mjesnim kancelarijama Risan i Radanovići i to: 1948. godine je izvršen popis državljanstava i uvedene knjige, nakon čega u periodu od 1949. do 1965. godine ovaj podatak je upisivan po zavičajnosti roditelja, od 1965. do 1982. godine po mjestu stanovanja u vrijeme rođenja tzv. zavičajnost, u periodu od 1982. do 1998. godine po mjestu rođenja i od 1989. godine po državljanstvu jednog od roditelja;
 • U matičnoj službi Opštine Kotor nalaze se matične knjige rođenih za period od 1899. do 1915. godine uvedene za rođenja kod vojnih lica tzv. knjige austrijske vojske;