header image

Datum provjere sposobnosti III (za Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije 02.06.2015.godine)

29.05.2015.
blog image

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor objavila u dnevnim novinama “Dan” 25.04.2015.godine za prijem u radni odnos na određeno vrijeme od 9 mjeseci višeg savjetnika I za lokalne komunalne takse, naknade i turističke takse, održati dana 02.06.2015.godine godine (utorak) od 09:00h, u kancelariji broj 13, I sprat, zgrada Opštine Kotor.Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, poznavanje rada na računaru i intervju.Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanih testova (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja iz opšteg dijela i 7 pitanja iz praktičnog dijela, na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);
- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas, u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13);
- Provjera posebnih vještina, poznavanje rada na računaru (word), vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine;
Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa:
-ŽDRALJEVIĆ SANDRA
Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).