Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

IZVJEŠTAJI SA ZBOROVA U MZ ŠKALJARI, DONJE I GORNJE KRIVOŠIJE

19.03.2024.

OBAVJEŠTENJE

U prostorijama Doma kulture u Škaljarima, u petak, 15.03.2024.godine u 18 časova, održan je Zbor građana MZ Škaljari, za izbor novih organa upravljanja.

Na početku Zbora je bio/la prisutan/na 141 punoljetni/a građanin/ka sa prebivalištem na području MZ Škaljari. Nakon što su prezentovani izvjestaj o radu i finansijski izvještaj za četvorogodišnji mandatni period starog saziva Savjeta MZ, isti su stavljeni na raspravu, tokom koje je došlo do većeg verbalnog incidenta među prisutnim građanima/kama, nakon čega je grupa građana/ki napustila Zbor. U sali je ostalo 78 građana/ki, nakon čega je data duža pauza radi konsultacija o daljem radu Zbora. Izvršena je prozivka prisutnih građana/ki, i utvrđeno da ih je u sali 67, i da kvorum za rad postoji (potrebno je minimum 50 prisutnih građana/ki za MZ preko 500 stanovnika), te je Zbor nastavio sa radom. Izvještaj o radu i finansijski izvjestaj jednoglasno su usvojeni.

Donijeta je odluka da novi Savjet MZ Škaljari ostane na broju od 11 članova/ica, i u isti su izabrani: Maja Vujošević, Goran Petrović, Aleksandar Bijelić, Kristijan Đuranović, Daliborka Pavićević, Gojko Peraš, Ljiljana Velić, Jelena Peraš, Velimir Perović, Boris Kustudić i Đorđe Brajak.

Od članova Savjeta, građani/ke su neposredno na Zboru jednoglasno izabrali Daliborku Pavićević za predsjednicu Savjeta MZ Škaljari, a za zamjenika predsjednice Aleksandra Bijelića.

U Nadzorni odbor izabrani su: Boris Radović, Gordana Roganović i Ana Hadžić.

Zbog građana MZ Donje Krivošije, koji je bio zakazan za nedjelju 17.03.2024.godine, nije održan zbog nedostatka kvoruma.

Prisutnih punoljetnih građana/ki sa prebivalištem ili imovinom na području MZ Donje Krivošije bilo je manje od 25, odnosno, od broja propisanog Odlukom o mjesnim zajednicama (“Sl.list CG-Opštinski propisi” br.46/19) za mjesne zajednice sa područja Gornjeg i Donjeg Grblja, Mirca, Donjih i Gornjih Krivošija.

U skladu sa datom Odlukom, Zbor će se za MZ Donje Krivošije ponovo zakazati u roku od 15 dana.

Istog dana, u nedjelju 17.03.2024.godine u 13.30 časova, u prostorijama Parohijskog doma na Dragalju, održan je Zbor građana/ki MZ Gornje Krivošije. Na zboru je bilo prisutno 46 građana/ki sa prebivalištem ili imovinom na području MZ Gornje Krivošije. Jednoglasno su usvojeni Izvjestaj o radu za prethodni mandatni period od četiri godine, kao i finansijski izvjestaj.

Zbor je donio odluku da novi Savjet MZ Gornje Krivošije broji 11 članova/ica umjesto 9, koliko je imao prethodni saziv, te su u isti izabrani/e: Borislav Samardžić, Dino Panjako, Milivoje Samardžić, Dušan Bojanić, Jovan Samardžić, Emil Kriještorac, Anka Samardžić, Ivan Samardžić, Slobodan Bojanić, Miodrag Radojičić i Željko Samardžić.

Od članova Savjeta, građani/ke su neposredno na Zboru jednoglasno izabrali/e Jovana Samardžića za predsjednika Savjeta MZ Gornje Krivošije i Emila Kriještorca za zamjenika predsjednika, koji su tu funkciju vršili i u prethodnom mandatnom periodu.

U Nadzorni odbor izabrani su: Rade Samardžić, Živko Samardžić i Saša Samardžić.


SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU