header image

TRINAEST GODINA NA USLUZI GRAĐANIMA - ROĐENDAN GRAĐANSKOG BIROA OPŠTINE KOTOR

07.03.2019.

Na dan 7. marta 2006.godine, u sklopu realizacije projekta otvaranja građanskih kancelarija na teritoriji zemalja istočnog Balkana, iniciranog od strane USAID-a i IRD-a, u Opštini Kotor je započeo sa radom Građanski biro. Osnivanje Građanskog biroa imalo je za cilj da se građanima omogući da na jednom mjestu dobiju punu i pravu informaciju o načinu i uslovima ostvarivanja prava pred organima lokalne uprave Opštine Kotor.

Građanski biro vrši poslove vezane za: prijem svih zahtjeva podnijetih od strane fizičkih i pravnih lica, obradu i sistematizovanje zahtjeva (djelovodnik i kancelarijsko poslovanje); pružanje informacija građanima i drugim zainteresovanim subjektima o ostvarivanju prava pred organima lokalne uprave i službama, izdavanje formulara i obrazaca za podnošenje zahtjeva radi realizacije prava i obaveza građana i drugih subjekata, davanje uputstava neukim strankama, vođenje evidencije svih primljenih zahtjeva stranaka, ažuriranje i praćenje kretanja upravnih i drugih predmeta, koji se nalaze u radu organa lokalne uprave i službi, uručivanje rješenja i drugih akata strankama koje donose organi lokalne uprave i službe, poslove ovjere potpisa, rukopisa i prepisa, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga vjenčanih, arhiviranje i čuvanje akata organa lokalne uprave i službi, i vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Rad sa strankama je od 8.00 -14.00 časova, sa pauzom od 11.00-11.30 časova.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 032-323-380 ili na e-mail gradjanski.biro@kotor.me .