Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj - Nadležnosti

Nadležnost i djelokrug rada Sekretarijata obuhvata:

 • izradu propisa iz oblasti preduzetništva, turizma, poljoprivrede iz nadležnosti lokalne samouprave i drugih oblasti iz djelokruga organa;
 • učestvovanje u izradi programa razvoja Opštine, u pojedinim segmentima iz oblasti djelokruga organa i višegodišnjeg investicionog plana; prikupljanje i ažuriranje informacija o zainteresovanosti preduzeća za ulaganja, projektima podrške, donatorskim aktivnostima i kreditnim linijama za preduzeća i preduzetnike; praćenje stanja, prikupljanje i obradu podataka o inicijativama za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti i njihovog značaja za razvoj preduzetništva, praćenje, analiziranje stanja;
 • učestvovanje u realizaciji državnih mjera stimulacije razvoja strateških privrednih grana (poljoprivreda, turizam) i prikupljanje i obrada podataka u cilju sagledavanja potencijala u ovim oblastima i njihove valorizacije; pripremanje programa aktivnosti i načina stimulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou; ostvarivanje saradnje i pružanje informacija zainteresovanim subjektima za razvoj preduzetništva, a posebno malih i srednjih preduzeća u cilju korišćenja resursa i realizacije planova i programa u ovim oblastima; davanje sugestija i podrške za realizaciju pojedinih inicijativa;
 • učestvovanje u zaštiti potrošača i preduzimanje mjera i aktivnosti iz svoje nadležnosti i pomaganje rada organizacije rada potrošača, naročito obezbjeđivanjem prostora i drugih uslova za njihov rad u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača;
 • vođenje upravnog postupka i preuzimanje upravnih radnji u oblasti za koje je organ obrazovan (obavljanje ugostiteljske djelatnosti i kategorizacija objekata iz lokalne nadležnosti, određivanje posebnog standarda ugostiteljskih objekata, utvrđivanje minimalno tehničkih uslova u poslovnim prostorima iz lokalne nadležnosti, izdavanje odobrenja za pruženje ugostiteljskih i turističkih usluga u posebnim objektima, usluge rent a cara i limo servisa i sl., korišćenje akustičnih i električnih uređaja u ugostiteljskim objektima);
 • pružanje informacija u vezi Zakona o unutrašnjoj trgovini i Zakona o zanatstvu;
 • vođenje registra prijava trgovine i prijave zanatstva i druge upravne poslove iz nadležnosti organa u skladu sa Zakonom ili odlukama Opštine.
 • pripremanje nacrta i predloga propisa o radnom vremenu preduzetnika i pravnih lica koji obavljaju djelatnost i vrše usluge na području opštine;
 • učestvovanje u stvaranju i organizovanju sajmova i drugih sličnih manifestacija;
 • praćenje stanja i predlaganje mjera za podsticanje poljoprivrede, stočarstva i zaštite bilja i pripremanje propisa iz ove oblasti; davanje saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; rješavanje po zahtjevima za privremeno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; vodnih uslova, saglasnosti i dozvola; utvrđivanje i praćenje erozivnih područja i utvrđivanje mjera zaštite i vođenje propisanih evidencija; praćenje stanja i donošenje odgovarajućih akata u oblasti upravljanja vodama, vodnim zemljištem i vodnih objekata od lokalnog značaja u skladu sa posebnim propisima;
 • vršenje poslova lokalne uprave saglasno propisima o turizmu; davanje mišljenja na akta koje usvaja Skupština Turističke organizacije iz člana 13 stav 4 tačke 4, 5 i 8 Zakona o turističkim organizacijama; pripremu i usklađivanje propisa koji se odnose na rad lokalne turističke organizacije;
 • izdavanje rješenja izdavaocima privatnog smještaja u turizmu; rješavanje u postupku po zahtjevima za određivanje kategorije ugostiteljskih objekata iz nadležnosti lokalne uprave i vođenje registra tih objekata;
 • učestvovanje u izradi programa razvoja Opštine, u pojedinim segmentima iz oblasti djelokruga organa i višegodišnjeg investicionog plana; sprovođenje i ostvarivanje javnog interesa u društvima u oblasti komunalne privrede; učestvovanje u procesu reorganizacije društava iz komunalne djelatnosti čiji je osnivač Skupština Opštine;
 • izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina (šljunak, pijesak i kamen) koji se koriste za izgradnju i održavanje lokalnih infrastrukturnih objekata bez ugovora o koncesiji, a na osnovu odobrenja i pod nadzorom lokalne uprave;
 • izdavanje odobrenja i nadzor nad eksploatacijom mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za sopstvene potrebe bez ugovora o koncesiji;
 • vršenje upravnog nadzora nad zakonitošću akata javnih službi kojima se rješava o pravima, obavezama i pravnim interesima građana i pravnih lica, nadzor nad zakonitošću i cjelihodnošću rada javnih službi, predlaganje predsjedniku Opštine za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonistosti opštih akata javnih službi ili pojedinih njegovih odredaba;
 • učestvovanje u radu odbora direktora društava iz komunalne djelatnosti čiji je osnivač Skupština Opštine; davanje mišljenja i pripremu nacrta i predloga akata o davanju saglasnosti na Statut preduzeća iz ovih oblasti čiji je osnivač Opština; pripremu propisa i drugih akata iz oblasti osnivanja javnih komunalnih preduzeća odnosno društava sa ograničenom odgovornošću, koje obavljaju komunalne djelatnosti, a čiji je osnivač Opština, kao i drugih akata i propisa koji se odnose na rad i poslovanje istih: davanje mišljenja i predlaganje mjera u vezi sa poslovanjem i informativnim i drugim materijalima ovih preduzeća koji se dostavljaju Skupštini, predsjedniku Opštine, regulatornim agencijama i resornom ministarstvu;
 • davanje saglasnosti na transport sakupljenog otpada na teritoriji jednice lokalne samouprave, u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom;
 • učestvovanje u donošenju plana interventnih nabavki od strane Vlade Crne Gore u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu, odnosno određivanje nosioca snabdijevanja na teritoriji jedinice lokalne samouprave;
 • saradnju sa nevladinim organizacijama radi realizacije programa u oblastima iz djelokruga organa lokalne uprave;
 • učestvovanje kod postupka davanja saglasnosti (od stane Skupštine Opštine na cijene komunalnih usluga koje utvrđuje vršilac komualne djelatnosti);
 • vršenje poslova koji se odnose na tehničku regulaciju saobraćaja, predlaganje projekata regulacije saobraćaja i stacionalnog saobraćaja (parkiranja) i praćenje realizacije postavljanja i obilježavanja saobraćajne signalizacije, u skladu sa projektom vertikalne i horizontalne signalizacije i opreme;
 • davanje saglasnosti na saobraćajno-tehničke uslove za projektovanje priključaka na opštinski i nekategorisani put i saglasnosti na izrađenu tehničku dokumentaciju;
 • izdavanje saobraćajno tehničkih uslova za utvrđivanje lokacije, kao i uslova za projektovanje i uređenje autobuskih stajališta na opštinskim putevima;
 • davanje saglasnosti za održavanje sportskih i drugih manifestacija na opštinskom putu;
 • izdavanje dozvola za obavljanje vanrednog prevoza na opštinskom i nekategorisanom putu;
 • definisanje strukture, organizacije i upravljanja podsistemima javnog gradskog i prigradskog linijskog transporta putnika i taksi transporta putnika;
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje auto-taksi prevoza i obavljanje javnog prevoza;
 • zaštitu prava korisnika usluga od opšteg interesa u skladu sa ZUP-om;
 • donošenje propisa kojima se uređuje javni prevoz u gradskom i prigradskom linijskom i van linijskom saobraćaju;
 • donošenje plana linija i raspisivanje i sprovođenje konkursa za izbor prevoznika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju; registrovanje reda vožnje;
 • donošenje propisa kojima se uređuje taksi transport putnika;
 • izdavanje licenci i izvoda iz licenci za auto-taksi prevoz;
 • izdavanje odobrenja za kretanje motornih vozila u zabranjenim zonama;
 • izdavanje odobrenja za prevoz za sopstvene potrebe;
 • vrši izradu procedura za poslovne procese unutar organa Sekretarijata;
 • dostavljanje izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti glavnom administratoru opštine, kao i izvještaja o upravnom postupanju privrednih društava nad kojima vrši nadzor
 • pripremanje propisa kojima se utvđuju poslovi iz nadležnosti Sekretarijata i analiza efekata primjene tih propisa (RIA);
 • rješava po inicijativi građana iz djelokruga organa;
 • sprovođenje Plana integriteta i drugih planova i programa Opštine iz djelokruga organa;
 • vođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama iz djelokruga organa;
 • utvrđuje rizike iz djelokruga organa;
 • vrši i druge poslove iz djelokruga organa, u skladu sa Zakonom i drugim propisima.