header image

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj - Nadležnosti

Nadležnost i djelokrug rada Sekretarijata obuhvata:

 • izradu propisa iz oblasti preduzetništva, turizma, poljoprivrede, komunalnih poslova i saobraćaja iz nadležnosti lokalne samouprave i drugih oblasti iz djelokruga organa;
 • učestvovanje u izradi programa razvoja Opštine u pojedinim segmentima iz oblasti djelokruga organa i višegodišnjeg investicionog plana;
 • prikupljanje i ažuriranje informacija o zainteresovanosti preduzeća za ulaganja, projektima podrške donatorskim aktivnostima i kreditnim linijama za preduzeća i preduzetnike/ce; praćenje stanja, prikupljanje i obrada podataka o inicijativama za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti i njihovog značaja za razvoj preduzetništva, učestvovanje u procesu transformacije javnih preduzeća iz komunalne djelatnosti, analiziranje i predlaganje aranžmana uključivanja privatnog sektora, učestvovanje u realizaciji državnih mjera stimulacije razvoja strateških privrednih grana (poljoprivreda, turizam) i prikupljanje i obrada podataka u cilju sagledavanja potencijala u ovim oblastima i njihove valorizacije;
 • pripremanje programa aktivnosti i načina stimulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou; ostvarivanje saradnje i pružanje informacija zainteresovanim subjektima za razvoj preduzetništva, a posebno malih i srednjih preduzeća u cilju korišćenja resursa i realizacije planova i programa u ovim oblastima; davanje sugestija i podrške za realizaciju pojedinih inicijativa; učestvovanje u promovisanju i realizaciji aktivnosti za razvoj turizma u opštini;
 • sprovođenje postupka dodjele koncesija iz djelokruga Sekretarijata u skladu sa Zakonom;
 • izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za sopstvene potrebe;
 • izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina (šljunak, pijesak i kamen) koje se koriste za izgradnju i održavanje lokalnih infrastrukturnih objekata;
 • pomaganje aktivnosti organizacija potrošača i njihovih saveza;
 • saradnja sa nevladinim organizacijama radi realizacije programa u oblastima iz djelokruga organa lokalne uprave;
 • pravne poslove za potrebe preduzetnika/ca i preduzeća i to: izdavanje dozvole za rad, rješenja za upis u registar preduzetnika/ca, za otvaranje, rad i prestanak rada preduzetnika/ca i poslovnih jedinica preduzeća i vođenje registara trgovine i zanatstva;
 • davanje saglasnosti na cijene i predlaganje mjera kontrole cijena iz opštinske nadležnosti;
 • praćenje i analiziranje stanja u oblasti komunalne privrede, posebno u javnim preduzećima čiji je osnivač Opština;
 • praćenje i sprovođenje ostvarivanja javnog interesa u skladu sa zakonom i drugim propisima u javnim preduzećima odnosno privrednim društvima koja obavljaju komunalne djelatnosti, a čiji je osnivač Opština; sprovođenje upravnog nadzora u skladu sa zakonom nad radom javnih komunalnih preduzeća odnosno privrednih društava koje obavljaju komunalne djelatnosti; davanje mišljenja i priprema nacrta i predloga akata o davanju saglasnosti na Statut preduzeća iz ovih oblasti čiji je osnivač Opština; priprema propisa i drugih akata iz oblasti osnivanja javnih komunalnih preduzeća odnosno doo-a koje obavljaju komunalne djelatnosti, a čiji je osnivač Opština, kao i drugih akata i propisa koji se odnose na rad i poslovanje istih: davanje mišljenja i predlaganje mjera u vezi sa poslovanjem i informativnim i drugim materijalima ovih preduzeća koji se dostavljaju Skupštini, predsjedniku/ci Opštine, regulatornim agencijama i resornom ministarstvu;
 • praćenje djelatnosti preduzeća i preduzetnika/ca; utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostora u pogledu tehničke opremljenosti i drugih propisanih uslova za obavljanje privrednih djelatnosti, privrednih društava i preduzetnika/ca;
 • utvrđivanje ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti u privremenim objektima, izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti o produženom radnom vremenu; utvrđivanje uslova za obavljanje privredne djelatnosti bez korišćenja poslovne prostorije;
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje auto - taksi prevoza i obavljanje javnog prevoza; donošenje propisa kojima se uređuje javni prevoz u gradskom i prigradskom linijskom i vanlinijskom saobraćaju; donošenje plana linija i raspisivanje i sprovođenje konkursa za izbor prevoznika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju; registrovanje reda vožnje; izdavanje odobrenja i saobraćajnih uslova za privremene takse i stajališta; izdavanje odobrenja za kretanje motornih vozila u zabranjenim zonama; izdavanje licenci i izvoda iz licenci za auto-taksi prevoz;
 • pripremanje nacrta i predloga propisa o radnom vremenu preduzetnika/ca i pravnih lica koji obavljaju djelatnost i vrše usluge na području opštine;
 • praćenje cijena usluga iz oblasti zanatstva; praćenje stanja tržišta sa aspekta snabdjevenosti robama za potrebe lokalnog stanovništva;
 • učestvovanje u stvaranju i organizovanju sajmova i drugih sličnih manifestacija;
 • praćenje stanja i predlaganje mjera za podsticanje poljoprivrede, stočarstva i zaštite bilja i pripremanje propisa iz ove oblasti; davanje saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; rješavanje po zahtjevima za privremeno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe;
 • izdavanje poljoprivrednih uslova, poljoprivrednih dozvola, vodoprivrednih uslova i dozvola; utvrđivanje i praćenje erozivnih područja i utvrđivanje mjera zaštite i vođenje propisanih evidencija; praćenje stanja i donošenje odgovarajućih akata u oblasti upravljanja vodama, vodnim zemljištem i vodnih objekata od lokalnog značaja u skladu sa posebnim propisima;
 • vršenje poslova lokalne uprave saglasno propisima o turizmu; priprema i usklađivanje propisa koji se odnose na rad lokalne turističke organizacije;
 • izdavanje rješenja izdavaocima privatnog smještaja u turizmu; rješavanje u postupku po zahtjevima za određivanje kategorije ugostiteljskih objekata iz nadležnosti lokalne uprave i vođenje registra tih objekata; ovjeravanje cjenovnika za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga;
 • rješavanje u prvom stepenu u upravnim stvarima iz sopstvene nadležnosti i prenijetih i povjerenih poslova u djelokrugu organa lokalne uprave;
 • vršenje inspekcijskog nadzora u djelokrugu organa lokalne uprave u skladu sa zakonom i posebnim propisima;
 • priprema izvještaja o radu Sekretarijata, informativnih i drugih stručnih materijala za potrebe predsjednika/ce Opštine, Skupštine opštine, resornih ministarstava i vršenje drugih poslova iz nadležnosti Opštine u skladu sa zakonom i drugim propisima.