header image

„STUDIJA JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG TRANSPORTA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA KOTORA“

16.09.2015.
blog image

OPŠTI REZIME: Gradski transportni sistem sa svojim performansama (efikasnost, kapacitet, brzina), tehnologijom, kvalitetom, troškovima (investicija i eksploatacije) i uticajem na životnu sredinu, predstavlja jedan od bitnih faktora od uticaja na lokaciju, veličinu i strukturu gradova, njihovu ekonomiju, socijalne odnose i td. Danas, primarni cilj razvoja gradova pogodnih za život predstavlja realizacija strategije razvoja efikasnih gradskih transportnih sistema, uz ograničeno korišćenje privatnih putničkih automobila i podsticanja upotrebe sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika.Obaveza organa lokalne uprave da se realizuje viši nivo kvaliteta transportne usluge uz prihvatljivu cjenu, kao i obaveze vezane za obezbjeđenje kvalitetne mobilnosti svojih stanovnika, predstavljaju ključne zahtjeve prema sistemu javnog gradskog i prigradskog transporta putnika. Ti zahtjevi direktno impliciraju konstantno prilagođavanje sistema tržištu transportnih usluga i unapređenje efikasnosti i efektnivnosti rada prevoznika, bez obzira na vlasnički status. POVOD ZA IZRADU STUDIJE: Sistem javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u gradu Kotoru danas ispoljava značajne slabosti, djelom pod uticajem spoljnih faktora, a djelom zbog nesposobnosti i inertnosti da se prilagodi novonastalim promjenama, što je dovelo do narušavanja njegove strukture, funkcionisanja, organizacije i upravljanja.

U tom cilju grad Kotor je donio odluku da se u narednom periodu kroz sveobuhvatnu analizu postojećeg sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika i cio spektar stručnih aktivnosti, izradi i sprovede Studija koja će imati za cilj da se sistem stabilizuje i konsoliduje, a nakon toga stvore uslovi (ulaz) za dugoročna optimalna, trajna i kvalitetna rješenja u unapređenju kvaliteta transportne usluge, efikasnosti i efektivnosti, kao i upravljanja cjelinom sistema, konsultujući dokazane eksperte iz oblasti javnog gradskog i prigradskog transporta putnika.
OSNOVNI CILJ STUDIJE: 

1. Reinženjering postojećeg sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u Kotoru bez skokovitih promjena i nepredviđenih okolnosti, odnosno da se sistem dovede u stanje potpunog uređenja sa osnovnom karakteristikom usmjerenom ka proizvodnji kvalitetne transportne usluge uz prihvatljive cijene za korisnike i operatore.

2. Stvaranje naučno - stručne osnove za promjene u strukturi, funkcionisanju, organizaciji i upravljanju sistemom javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u Kotoru, odnosno stvarenje uslova za racionalno i kvalitetno organizovanje sistema gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji opštine Kotor, usaglašeno sa zahtjevima ključnih aktera u sistemu (organa lokalne uprave, korisnika sistema (stanovnika) i prevoznika).

ZADACI STUDIJE:

- Utvrditi sve uticajne parametre, elemente i specifičnosti grada Kotora koji su od značaja za uspostavljanje cjelovitog sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika;
- Obaviti detaljnu SWOT analizu postojećeg sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u gradu Kotoru;
- Dati predlog unapređenja transportne mreže u skladu sa realnim potrebama i zahtjevima korisnika (statičkih i dinamičkih karakteristika);
- Projektovanje i definisanje osnovnih elemenata funkcionisanja sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u Kotoru (Osnovni statički i dinamički elementi mreže linija);
- Definisanje nove stukture, organizacije i upravljanja sistemom javnog gradskog i prigradskog transporta putnika;
- Definisati tehničko – tehnološke nivoe i nivoe upravljanja sistemom javnog gradskog i prigradskog transporta putnika;
- Definisanje tarifne politike, tarifnog sistema, sistema nalate i sistema karta;
- Definisanje metodologije za sticanje i raspodjelu prihoda;
- Definisanje regulatornih akata;
- Definisanje procesa regulisanja ugovornih odnosa između Organa lokalne uprave i Operatora u sistemu u Kotoru.