Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NAMIJENJENJIH ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU U 2024. GODINI

11.06.2024.

Komisija za raspodjelu sredstva za podršku ženskom preduzetništvu na osnovu člana 3 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 11/24) raspisuje

 

J A V N I   K O N K U R S

za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenjih za

podršku ženskom preduzetništvu u 2024. godini

 

 1. Pozivaju se preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa (osnivačica ili jedna od osnivača i izvršna direktorica preduzeća), a koje tek započinju biznis ili žele unaprijediti svoje poslovanje i imaju prebivalište/sjedište u Kotoru, da dostave svoje prijave na Javni konkurs za raspodjelu bespovratnih sredstava namjenjenih za podršku ženskom preduzetništvu shodno Odluci o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu ("Sl. list CG – opštinski propisi", br. 11/24). Pod započinjanjem biznisa smatraju se  biznisi koji nisu stariji od jedne godine u trenutku raspisivanja konkursa. Ukoliko podnosilac biznis plana nema registrovanu djelatnost, u slučaju da joj sredstva budu odobrena mora svoju djelatnost registrovati u neki od oblika registracije koji predviđa Zakon o privrednim društvima i priložiti dokaz (rješenje o registraciji u CRPS i rješenje o registraciji PJ Poreske uprave), najkasnije do dana potpisivanja ugovora.
 2. Javni konkurs traje 20 dana zaključno sa 01.07. 2024. godine.
 3. Obrasci za prijavu na Javni konkurs (obrazac 1a i obrazac 1b) i forma za biznis plan (obrazac 2) mogu se preuzeti sa website-a Opštine Kotor https://www.kotor.me/me/zahtjevi-i-obrasci/.
 4. Sredstva predviđena budžetom Opštine Kotor raspodjeljuju se za biznis planove koji su u skladu sa Strateškim planom razvoja opštine Kotor za period 2020. - 2024. i Programom razvoja preduzetništva u opštini Kotor za period 2021. - 2024., a koji:
 • podstiču ekonomski razvoj opštine (započinjanje biznisa, povećanje zaposlenosti i kreiranje novih radniih mjesta, smanjenje sive ekonomije, razvoj lokalne zajednice, osvajanje novih tržišta i povećanje konkurentnosti, kreiranje nove ponude (inovativnost) itd.);
 • podstiču razvoj turizma (turistička valorizacija kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti, te lokalne gastronomije, bogatija i raznovrsnija turistička ponuda, ...);
 • podstiču razvoj kreativnih industrija (tj. aktivnosti koje su bazirane na individualnoj kreativnosti, vještini i talentu: zanati, arhitektura, umjetnost, dizajn, produkcija, mediji, izdavaštvo, razvoj software-a...);
 • podstiču razvoj startup-ova (inovativnih tehnoloških biznisa koji imaju potencijal brzog rasta i velikih dometa);
 • doprinose razvoju fizičke kulture, sporta i zdravih stilova života;
 • doprinose očuvanju životne sredine i održivog razvoja, a posebno doprinose razvoju zelenog preduzetništva, kao i razvoju socijalnog preuzetništva;
 • doprinose inkluziji marginalizovanih grupa.

 

 1. Opravdanim troškovima smatraju se troškovi ulaganja u:

- materijalnu imovinu (npr. kupovinu mašina, tehnike, alata, ICT opreme i opreme potrebne   za obavljanje djelatnosti na koju se odnosi biznis plan), koja se ne smije otuđiti minimalno 1 godinu od dana nabavke;

- nematerijalnu imovinu (npr. kupovina software-a, baza podataka, franšiza i sl. ukoliko su isti neophodni za obavljanje djelatnosti za koju se konkuriše);

- nabavku sirovina i repro materijala;

- ulaganje u marketing i oglašavanje (izrada i održavanje website-a, zakup domen-a i hosting-a, štampanje materijala za oglašavanje, izrada logotip-a i branding, oglašavanje (internet, tv, radio));

- troškove edukacije vezane za obavljanje djelatnosti (dobijanje neophodnih sertifikata, licenci i sl.).

 

          Neopravdani troškovi su troškovi:

- za realizaciju aktivnosti koje su u nadležnosti ili odgovornosti Vlade Crne Gore, kao što su formalno obrazovanje, formalna zdravstvena zaštita i sl.;

- za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći;

- za biznis planove koji se isključivo temelje na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, ukoliko objava takvih publikacija nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti;

- za aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko  zdravlje, npr.: igre na sreću, duvan, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija);

- za poljoprivredu, marikulturu i ribarstvo tj. djelatnosti za koje su opredjeljena

  posebna  sredstva iz opštinskog budžeta;

- carine i uvozni troškovi;

- za novčane kazne, troškove parničnog postupka;

- za troškove nastale u periodu prije potpisivanja ugovora;

- za gotovinska plaćanja, plaćanja u naturi i plaćanja putem robne razmjene;

- za nemoralne i nelegalne aktivnosti.  

 

 1. Za sve dozvoljene biznis ideje Budžetom Opštine Kotor opredijeljena su sredstva u iznosu od 30.000,00 eura.

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za biznis planove, ne može iznositi više od 30% od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu.

Preduzetnica/društvo može konkurisati za sredstva potrebna za realizaciju biznis plana u cjelosti, ako vrijednost biznis plana ne prelazi 30% od ukupnog iznosa predviđenog Budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu ili za sredstva potrebna za djelimičnu realizaciju biznis plana, bez obzira na ukupnu vrijednost biznis plana uz uslov da iznos traženih sredstava ne prelazi 30% od ukupnog iznosa predviđenog Budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu i dužna/o je da to naznači.

Jedna preduzetnica/društvo može konkurisati sa najviše dva biznis plana, a može biti podržana/o samo sa jednim biznis planom.

 

 1. Dokumentacija se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, i predaje u građanskom birou u Opštini Kotor zaključno sa 01.07. 2024. do 13 časova.

 

 1. U zatvorenoj koverti, preduzetnice koje započinju biznis (čiji biznisi nisu stariji od godinu dana u trenutku raspisivanja konkursa ili tek planiraju započinjanje) prilažu:
 2. prijavu na konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva (obrazac 1a);
 3. popunjenu formu za biznis plan (obrazac 2);
 4. ovjerenu kopiju lične karte;
 5. rješenje o upisu u CRPS (ukoliko ima registrovanu djelatnost);
 6. rješenje o registraciji PJ Poreske uprave (ukoliko ima registrovanu djelatnost);
 7. rješenje o registraciji za PDV (ukoliko ima registrovanu djelatnost i ako je obveznik PDV-a);
 8. potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela na ime preduzetnice izdatu od strane Osnovnog suda;
 9. uvjerenje od organa lokalne uprave o urednom izmirivanju poreza na ime preduzetnice po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi i naknada;
 10. uvjerenje od organa lokalne uprave o urednom izmirivanju poreza na nepokretnost na ime preduzetnice;
 11. jednu štampanu i jednu elektronsku verziju biznis plana na USB-u.

 

    U zatvorenoj koverti, preduzetnice koje planiraju razvoj poslovanja prilažu:

 1. prijavu na konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva (obrazac 1a);
 2. popunjenu formu za biznis plan (obrazac 2);
 3. ovjerenu kopiju lične karte;
 4. rješenje o upisu u CRPS;
 5. rješenje o registraciji PJ Poreske uprave;
 6. rješenje o registraciji za PDV (ako je obveznik PDV-a);
 7. potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela na ime preduzetnice izdatu od strane Osnovnog suda;
 8. uvjerenje od organa lokalne uprave o urednom izmirivanju poreza na ime preduzetnice po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi i naknada;
 9. uvjerenje od organa lokalne uprave o urednom izmirivanju poreza na nepokretnost na ime preduzetnice;
 10. potvrdu Uprave prihoda i carina o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne stariju od 30 dana, na ime preduzetnice;
 11. odgovarajući obrazac za poslijednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave, kao dokaz o broju zaposlenih (IOPPD Obrazac);
 12. jednu štampanu i jednu elektronsku verziju biznis plana na USB-u.

 

       U zatvorenoj koverti, društva koja započinju biznis (čiji biznisi nisu stariji od

       godinu dana u trenutku raspisivanja konkursa ili tek planiraju započinjanje)

       prilažu:

 1. prijavu na konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva (obrazac 1b);
 2. popunjenu formu za biznis plan; (obrazac 2);
 3. ovjerenu kopiju lične karte;
 4. rješenje o upisu u CRPS (ukoliko ima registrovanu djelatnost);
 5. rješenje o registraciji PJ Poreske uprave (ukoliko ima registrovanu djelatnost);
 6. rješenje o registraciji za PDV (ukoliko ima registrovanu djelatnost i ako je obveznik PDV-a);
 7. važeći Statut društva (ukoliko ima registrovanu djelatnost);
 8. važeći karton deponovanih potpisa (ukoliko ima registrovanu djelatnost);
 9. potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela na ime preduzetnice izdatu od strane Osnovnog suda;
 10. uvjerenje od organa lokalne uprave o urednom izmirivanju poreza na ime preduzetnice po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi i naknada;
 11. uvjerenje od organa lokalne uprave o urednom izmirivanju poreza na nepokretnost na ime preduzetnice;
 12. jednu štampanu i jednu elektronsku verziju biznis plana na USB-u.

  

   U zatvorenoj koverti, društva koja planiraju razvoj poslovanja prilažu:

 1. prijavu na konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva (obrazac 1b);
 2. popunjenu formu za biznis plan (obrazac 2);
 3. ovjerenu kopiju lične karte (osnivačica ili jedna od osnivača i izvršna direktorica);
 4. rješenje o upisu u CRPS;
 5. rješenje o registraciji PJ Poreske uprave;
 6. rješenje o registraciji za PDV (ako je obveznik PDV-a);
 7. važeći Statut društva;
 8. važeći karton deponovanih potpisa;
 9. komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Analitika kupaca i dobavljača) za prethodnu godinu;
 10. potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela na ime nosioca biznisa (osnivačice ili jedne od osnivača i izvršne direktorice) izdatu od strane Osnovnog suda;
 11. uvjerenje od organa lokalne uprave o urednom izmirivanju poreza na ime nosioca biznisa (osnivačice ili jedne od osnivača i izvršne direktorice) i na ime društva po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi i naknada;
 12. uvjerenje od organa lokalne uprave o urednom izmirivanju poreza na nepokretnost na ime nosioca biznisa (osnivačice ili jedne od osnivača i izvršne direktorice) i na ime društva;
 13. potvrdu Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne stariju od 30 dana, na ime nosioca biznisa (osnivačice ili jedne od osnivača i izvršne direktorice) i na ime društva;
 14. odgovarajući obrazac za poslijednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Uprave prihoda i carina, kao dokaz o broju zaposlenih (IOPPD Obrazac);
 15. jednu štampanu i jednu elektronsku verziju biznis plana na USB-u.

  

Informacije o svim pitanjima od značaja za Javni konkurs mogu se dobiti svakog radnog dana u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, putem telefona 032 325 865 ili email-a andjela.milosevic@kotor.me.

 

Predsjednik Komisije,

Nebojša Ševaljević