header image

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NAMIJENJENJIH ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU U 2020. GODINI

26.05.2020.

Komisija za raspodjelu sredstva za podršku ženskom preduzetništvu na osnovu člana 3 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu ("Sl. List CG – Opštinski propisi", br. 015/20) raspisuje

J A V N I P O Z I V
za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenjih za
podršku ženskom preduzetništvu u 2020. godini

1. Pozivaju se nezaposlene žene, preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa - osnivač ili jedan od osnivača i izvršni direktor preduzeća, a koje žele da pokrenu ili unaprijede sopstveni biznis i imaju prebivalište u Kotoru, da dostave svoje prijave na Javni poziv za raspodjelu bespovratnih sredstava namjenjenih za podršku ženskom preduzetništvu shodno Odluci o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu ("Sl. List CG – Opštinski propisi", br. 015/20).
2. Javni poziv traje 20 dana zaključno sa 15.06.2020. godine.
3. Obrasci za prijavu na Javni poziv i forma za biznis plan mogu se preuzeti na website-u Opštine Kotor www.kotor.me .
4. Sredstva predviđena budžetom Opštine Kotor raspodjeljuju se za biznis planove koji:

 • podstiču ekonomski razvoj opštine (započinjanje biznisa, povećanje zaposlenosti i kreiranje novih radniih mjesta, smanjenje sive ekonomije, povećanje životnog standarda, razvoj lokalne zajednice, osvajanje novih tržišta i povećanje konkurentnosti,kreiranje nove ponude, osnaživanje žena u biznisu itd);
 • podstiču razvoj turizma (naročito razvoj ruralnog turizma (pružanje usluga u seoskom domaćinstvu, etno sela, ...), turistička valorizacija kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti, bogatija i raznovrsnija turistička ponuda, ...)
 • podstiču razvoj trgovine
 • podstiču razvoj kreativnih industrija (tj. aktivnosti koje su bazirane na individualnoj kreativnosti, vještini i talentu: zanati, arhitektura, umjetnost, dizajn, produkcija, mediji, izdavaštvo, razvoj software-a...)
 • podstiču razvoj start-up-ova (inovativnih tehnoloških biznisa koji imaju potencijal brzog rasta i velikih dometa);
 • doprinose razvoju fizičke kulture i sporta i zdravih stilova života;
 • doprinose očuvanju životne sredine i održivog razvoja
 • doprinose inkluziji marginalizovanih grupa.

5. Biznis planovi koji se neće podržati su:

 • Aktivnosti koje su u nadležnosti ili odgovornosti Vlade, kao što je formalno obrazovanje, formalna zdravstvena zaštita i sl.;
 • Biznis planovi kojim se traže finansijska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći;
 • Biznis planovi koji se isključivo temelje na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, ukoliko objava takvih publikacija nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti;
 • Aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: igre na sreću, duvan, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija).

6. Za sve dozvoljene biznis ideje Budžetom Opštine Kotor opredijeljena su sredstva u iznosu od 15.000,00 eura.
Jedno društvo/preduzetnica može konkurisati sa najviše dva biznis plana, a može biti podržana samo sa jednim biznis planom.
Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za biznis planove, ne može iznositi više od 30% od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu.

7. Prijava se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, na propisanom obrascu i predaje u građanskom birou u Opštini Kotor.

8. U zatvorenoj koverti, preduzetnice koje započinju biznis prilažu:

 • prijavu na konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva (obrazac 1a popunjenu formu za biznis plan (obrazac 2);
 • ovjerenu kopiju lične karte;
 • Rješenje o upisu u CRPS;
 • Rješenje o registraciji za PDV (ako je obveznik PDV-a)
 • potvrda o neosuđivanosti za krivična djela;
 • potvrdu od organa lokalne uprave o urednom izmirivanju poreza
 • tri štampane i jednu el. verziju biznis plana na CD-u.

U zatvorenoj koverti, preduzetnice koja planiraju razvoj poslovanja prilažu:

 • prijavu na konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva (obrazac 1a);
 • popunjenu formu za biznis plan (obrazac 2);
 • ovjerenu kopiju lične karte;
 • Rješenje o upisu u CRPS;
 • Rješenje o registraciji za PDV (ako je krajnji obveznik PDV-a)
 • potvrda o neosuđivanosti za krivična djela;
 • potvrdu od organa lokalne uprave o urednom izmirivanju poreza
 • tri štampane i jednu el. verziju biznis plana na CD-u;
 • Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana
 • Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave, kao dokaz o broju zaposlenih.

U zatvorenoj koverti, društva koja započinju biznis prilažu:

 • prijavu na konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva (obrazac 1b);
 • popunjenu formu za biznis plan; (obrazac 2);
 • ovjerenu kopiju lične karte;
 • Rješenje o upisu u CRPS;
 • Rješenje o registraciji za PDV (ako je obveznik PDV-a)
 • Važeći Statut društva
 • Orginal ili ovjerena kopija obrazca ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa;
 • potvrda o neosuđivanosti za krivična djela;
 • potvrdu od organa lokalne uprave o urednom izmirivanju poreza
 • tri štampane i jednu el. verziju biznis plana na CD-u.

U zatvorenoj koverti, društva koja planiraju razvoj poslovanja prilažu:

 • prijavu na konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva (obrazac 1b);
 • popunjenu formu za biznis plan; (obrazac 2);
 • ovjerenu kopiju lične karte (osnivač ili jedan od osnivača i izvršni direktor);
 • Rješenje o upisu u CRPS;
 • Rješenje o registraciji za PDV (ako je obveznik PDV-a)
 • Važeći Statut društva
 • Orginal ili ovjerena kopija obrazca ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa;
 • potvrda o neosuđivanosti za krivična djela;
 • potvrdu od organa lokalne uprave o urednom izmirivanju poreza;
 • tri štampane i jednu el. verziju biznis plana na CD-u;
 • Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) za prethodnu godinu
 • Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana
 • ◦Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave, kao dokaz o broju zaposlenih.

9. Informacije o svim pitanjima od značaja za Javni poziv mogu se dobiti svakog radnog dana od 8 do 11 časova u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj ili na telefon 032 325 865.

Kontakt osobe: Anđela Milošević i Lada Moškov

Predsjednik Komisije,
Tamara Lompar