header image

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA U OPŠTINI KOTOR ZA 2022. GODINU

11.04.2022.
 1. Pozivaju se individualni poljoprivredni proizvođači, ribari, marikulturisti i udruženja poljoprivrednika u Crnoj Gori, sa sjedištem u Opštini Kotor, a koji su registrovani do dana objavljivanja ovog poziva da dostave svoje zahtjeve na poziv za raspodjelu budžetskih sredstava namjenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u Opštini Kotor za 2022. godinu.

Zahtjevi se podnose u roku od 10 (deset) radnih dana od dana objavljivanja poziva.

 

 1. 2. Shodno Programu podsticajnih mjera subvencija u poljoprivredi na području Opštine Kotor za 2022. godinu (Program podsticajnih mjera) subvencije se dodjeljuju za:

 

 1. Podrška razvoju voćarske proizvodnje 
 1. Podrška razvoju maslinarstva 
 1. Podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje 
 1. Podrška razvoju pčelarstva 
 1. Podrška razvoju stočarstva 
 1. Podrška razvoju organske poljoprivrede 
 1. Podrška razvoju ribarstva i marikulture 
 1. Podrška razvoju uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja 

 

 1. Podsticajna sredstva mogu koristiti fizička i pravna lica registrovana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (u daljem tekstu: poljoprivredni proizvođači), ribarstva i marikulture sa prebivalištem, odnosno sjedištem i proizvodnjom na teritoriji Opštine Kotor, kao i odgovarajuće NVO čiji su ciljevi i djelatnosti poljoprivreda, ribarstvo i marikultura osim pčelara koji mogu da imaju seleće pčelinjake u drugim opštinama.

Zahtjev na Javni poziv (zavisno za koji podsticaj podnosi zahtjev) poljoprivredni proizvođači, ribari i marikulturisti podnose Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, preko biroa Opštine Kotor.

 

Zahtjev treba da sadrži:

-ime i prezime poljoprivrednog proizvođača/ribara/marikulturiste sa adresom stanovanja, brojem telefona i brojem žiro računa;

-naziv udruženja, adresu sjedišta, spisak članova udruženja, broj telefona i broj žiro računa;

-površina zemljišta pod zasadima i vrstu zasada;

-vrsta i broj grla stoke koje posjeduju;

-broj košnica pčelinjih društava;

-ribarska oprema koju posjeduju;

-oprema koju posjeduju za razvoj marikulture;

-veličina plastenika/staklenika koji posjeduje kao i poljoprivrednu kulturu koju u plasteniku/stakleniku uzgaja.

  

 1. Uz zahtjev, u zapečaćenoj koverti prilaže se: 
 1. Za individualne poljoprivredne proizvođače – fizička lica

 

 • Ovjerena kopija rješenja o registraciji individualnog poljoprivrednog proizvodjača/ribara/marikulturiste;
 • Ovjerena fotokopija lične karte izdata od strane FL Kotor;
 • Uvjerenje da nema neizmirenih obaveza po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi i naknada i Uvjerenje o izmirenju poreza na nepokretnosti za 2021. godinu, izdata od strane Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije; (Uvjerenje o izmirenom porezu na nepokretnosti pribaviti na ime podnosioca zahtjeva i vlasnika zemljišta na kojem se obavlja poljoprivredna djelatnost, ukoliko je zemljište ustupljeno na korišćenje ili dato u u zakup);
 • Izjava da za istu investiciju nije koristio podršku od strane resornog Ministarstva;
 • Profaktura ovlašćenog dobavljača roba/pružaoca usluga/izvođača radova za potrebe navedene u Zahtjevu.
 1. Za Udruženja poljoprivrednih proizvođača
 • Ovjerena kopija rješenja o upisu u Registar udruženja izdatog od strane nadležnog organa;
 • Spisak članova udruženja sa pregledom individualnih potreba svih članova;
 • Izjava da za istu investiciju udruženje nije koristilo podršku od strane resornog Ministarstva (uz potpis izvršnog direktora udruženja/ovlašćenog lica i pečat udruženja);
 • Uvjerenje da nema neizmirenih obaveza po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi i naknada, izdato od strane Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor;
 • Uvjerenje od Poreske uprave o izmirenim obavezama;
 • Profaktura ovlašćenog dobavljača roba/pružaoca usluga/izvođača radova za potrebe navedene u Zahtjevu.

 

 • Za preduzetnike ili DOO

 

 • Ovjerena kopija rješenja o registraciji izdatog od strane resornog Ministarstva;
 • Rešenje o registraciji izdato od strane Poreske uprave;
 • Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata – CRPS;
 • Uvjerenje da nema neizmirenih obaveza po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi i naknada, kao i Uvjerenje o izmirenju poreza na nepokretnosti za pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu za 2021. godinu izdata od strane Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije;
 • Uvjerenje od Poreske uprave o izmirenim obavezama;
 • Izjava da za istu investiciju nije koristio podršku od strane resornog Ministarstva;
 • Profaktura ovlašćenog dobavljača roba/pružaoca usluga/izvođača radova za potrebe navedene u Zahtjevu

 

 • Za podršku razvoja stočarstva, pored navedene dokumentacije, neophodno je priložiti dokaz o broju grla stoke za koji se subvencija traži.
 • Za marikulturiste potrebno je uz Zahtjev priložiti ovjereno Rješenje o utvrđivanju lokacije za uzgoj školjki i Dozvolu za marikulturu izdata od strane nadležnog Ministarstva.
 • Za ribare potrebno je priložiti uz Zahtjev ovjereno Rješenje o upisu u Registar ribara i Dozvolu za ribolov, izdatu od strane nadležnog Ministarstva.

Dokumenta koja se dostavljaju uz zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaj moraju da glase na podnosioca zahtjeva i prilažu se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Svi podneseni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

Jedan poljoprivredni proizvođač/ribar/marikulturista može ostvariti pravo na podsticaj u više različitih grana, a najviše po jednom osnovu u jednoj grani proizvodnje.

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za podsticaje u razvoj poljoprivrede ne može iznositi više od 10% od ukupnog iznosa predviđenog budžetom opštine za podršku svakom od korisnika podsticajnih sredstava.

Zahtjev poljoprivrednog proizvođača/ribara/marikulturiste koji nije podnio konačan obračun (Izvještaj o utrošenim sredstvima) prethodno dobijene subvencije od strane Opštine Kotor ili kod kojeg nije bilo moguće izvršiti kontrolu utroška sredstava, kao i onog koji nije namjenski utrošio prethodno dobijena sredstva, biće odbijen.

  

 1. Određivanje sredstava za subvencije

 

Red.

br.

Naziv podsticajne mjere

Planirani

iznos €

 

Podrška razvoju voćarske proizvodnje                                                                      

10.000,00

 

Podrška razvoju maslinarstva                                                                                     

10.000,00

 

Podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje                                              

6.000,00

 

Podrška razvoju pčelarstva                                                                                         

10.000,00

 

Podrška razvoju stočarstva                                                                                         

5.000,00

 

Podrška razvoju organske poljoprivrede

1.000,00

 

Podrška razvoju ribarstva i marikulture                                                                      

7.000,00

 

Podrška razvoju uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja                              

1.000,00

          UKUPNO                                                                                                           50.000,00

  

5.1. Ukupna direktna podrška voćarstvu za 2022. godinu iznosi 10.000,00 eura i sastoji se od:

 1. Nabavke sadnica;
 2. Nabavke materijala koji se koriste kod podizanja i održavanja voćnjaka (kolčevi, ograde, zaštitne mreže itd);
 3. Nabavke mašina ili uređaja za voćarsku proizvodnju;
 4. Nabavke materijala za izgradnju i popravku suhozida i podzida u voćnjacima;
 5. Nabavke sistema za navodnjavanje (pumpe, cijevi za dovod vode, razvodne cijevi, spojnice).

                      

5.2. Ukupna direktna podrška maslinarstvu za 2022. godinu iznosi 10.000,00 eura i sastoji se od:

 1. Nabavke sadnica maslina;
 2. Nabavke materijala za podizanje i održavanje maslinjaka (kolčevi, ograde, zaštitne mreže i sl.);
 3. Nabavke mašina i opreme za berbu maslina i održavanje maslinjaka (tresači maslina, mreže za berbu maslina, kosačice za održavanje maslinjaka, oprema za rezidbu i sl.);
 4. Nabavke ekološki prihvatljivih sredstava za zaštitu od bolesti i štetočina;
 5. Nabavke sistema za navodnjavanje (pumpe, cijevi za dovod vode, razvodne cijevi, spojnice i slično).

 

5.3. Ukupna direktna podrška za razvoj povrtarske i cvjećarske proizvodnje za 2022. godinu iznosi 6.000,00 eura, a sastoji se od:

 1. Podsticaja koji se odnose za nabavku mehanizacije i opreme za pripremu zemlje, sađenje, berbu, sortiranje, pakovanje i skladištenje povrća i cvijeća;
 2. Izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije zaštićenog prostora (staklenici i plastenici) i opreme za ventilaciju, grijanje odnosno hlađenje zaštićenog prostora;
 3. Nabavke materijala koji se koristi kod podizanja i održavanja zasada (kolčevi, zaštitne mreže itd);
 4. Nabavke sjemenog materijala, sadnog materijala i humusa.

 

5.4. Ukupna direktna podrška razvoju pčelarstva u 2022. godini iznosi 10.000,00 eura, a sastoji se od:

 1. Nabavke opreme za pčelarstvo (posuda za skladištenje, košnica, vrcaljki i sl.);
 2. Nabavke ljekova i prihrane za pčele.

 

5.5. Ukupna podrška razvoju stočarstva u 2022. godini iznosi 5.000,00 eura, a sastoji se od:

 1. Podsticajnih sredstva za nabavku hrane;
 2. Nabavke opreme za mužu i poboljšanje uslova za držanje stoke (hranilice, pojilice i sl.).

 

5.6. Ukupna direktna podrška razvoju organske proizvodnje u 2022. godini iznosi 1.000,00 eura, a sastoji se od:

 1. 1. Nabavke sadnica/sadnog materijala, organskih đubriva i dozvoljenih sredstava za zaštitu.

 

5.7. Ukupna direktna podrška razvoju ribarstva i marikulture u 2022. godini iznosi 7.000,00 eura.

Podsticaji obuhvataju refundiranje dijela troškova nabavke opreme za ribarstvo i marikulturu.

 

5.8. Ukupna direktna podrška razvoju uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja u 2022. godini iznosi 1.000,00 eura, a sastoji se od:

 1. Nabavke sadnica ljekovitog i aromatičnog bilja;
 2. Nabavke mašina i uređaja za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja.

 

 1. Uslovi prihvatanja zahtjeva po ovom Javnom pozivu su:

 

- Za podsticajna sredstva podrške razvoju voćarske proizvodnje, korisnik mora posjedovati ili imati u zakup/korišćenje zemljište za podizanje zasada, a koji zasadi treba da budu na površini ne manjoj od 500m2.

 

- Za podsticajna sredstva razvoju maslinarstva, korisnik mora posjedovati sopstveno zemljište za zasade novih maslina ili zemljište uzeto u zakup/korišćenje.

Za nabavku sadnica maslina, korisnik mora imati minimum 50 stabala maslina upisanih u Registar kod nadležnog Ministarstva, ili da planira zasad minimalno 50 sadnica maslina, ako se radi o zasnivanju novog maslinjaka.

Ukoliko je predmet investicije nabavka sadnog materijala, uz zahtjev se prilaže deklaracija o kvalitetu sadnog materijala.

Ukoliko je predmet investicije nabavka materijala koja se koristi kod podizanja i održavanja maslinjaka (kolčevi, ograde, zaštitne mreže i sl.) neophodan je upis minimum 50 stabala maslina kao i upis lokacije u Registar kod nadležnog Ministarstva.

 

- Za podsticajna sredstva za podršku razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje, korisnik mora posjedovati ili imati u zakup/korišćenje poljoprivredno zemljište za gajenje povrća ili cvijeća, čije su minimalne površine za podršku proizvodnje pojedinih kultura za gajenje na otvorenom polju površina koja nije manja od 500m2 ili

da Korisnik posjeduje zaštićeni prostor (plastenik ili staklenik), površine ne manje od 100m2 (površina mora biti u jednoj cjelini), ukoliko se radi o gajenju u staklenicima/plastenicima.

 

- Za podsticaj podrške razvoja pčelarstva: Ukoliko je predmet investicije formiranje pčelinjaka (početnik), broj pčelinjih društava na kraju investicije ne može biti manji od 10, a ukoliko je predmet investicije proširenje pčelinjaka, broj pčelinjih društava mora biti uvećan za najmanje 5 društava.

Mladi pčelari su osobe mlađe od 30 godina i u svom vlasništvu treba da posjeduju najmanje 3 pčelinjih društva.

Ukoliko je predmet investicije proširenje pčelinjaka, nabavke opreme, antivaroznih podnjača, ljekova i prihrane za pčelinja društva, broj pčelinjih društava ne smije biti manji od 10.

 

- Za podsticajna sredstva podrške razvoju stočarstva, podsticajna sredstva podrazumijevaju nabavku hrane za tov stoke i nabavku opreme za mužu i poboljšanje uslova za držanje stoke (hranilice, pojilice i sl.).

Subvencija se odnosi na ona gazdinstva koja gaje:

-minimum dvije priplodne krave,

-minimum deset priplodnih koza ili ovaca,

-minimum 5 grla svinja.

-Kriterijum je ispunjen ako gazdinstvo drži navedeni broj grla minimalno 6 mjeseci, ako su životinje obelježene i ako je gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod nadležnog Ministarstva.

 

- Za podsticajna sredstva podrške razvoju organske poljoprivrede, korisnici moraju posjeduje sopstveno zemljište ili zemljište u zakup/korišćenje, površine ne manje od 500m2, te biti registrovan kod nadležnog Ministarstva u Registar subjekata u organskoj proizvodnji u skladu sa važećim propisima.

 

- Za nabavku opreme za ribarstvo i razvoj marikulture: refundacija dijela troškova nabavke opreme za ribarstvo i marikulturu.

 

- Za podsticaj podrške razvoju uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja, korisnici moraju posjedovati ili imati u zakup/korišćenje obradivo poljoprivredno zemljište ne manje od 500m2.

  

                                                                                                            

Sredstvima podsticaja ne nakodnađuju se:

 • Nabavka korišćene, odnosno polovne opreme i mehanizacije;
 • Troškovi poreza, carine, uvoza, administrativne takse i slični troškovi
 • Kupovina i zakup poljoprivrednog zemljišta i postojećih objekata
 • Troškovi obrtnih sredstava i operativni troškovi
 • Troškovi sopstvenog rada (zarada, doprinosa)

 

Javni poziv je otvoren od 11.04.2022. godine do 22.04.2022. godine.

Zahtjevi se podnose u Građanskom birou Opštine Kotor.

 

Zahtjev za učešće po javnom pozivu za raspodjelu budžetskih sredstava nalazi se na sajtu Opštine Kotor – Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.