header image

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA 2022 GODINU

15.07.2022.

Na osnovu članova 20, 21, 22 i 23 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 015/20, 028/21) i člana 11 Poslovnika o radu Komisije za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, broj: 16-306/21-13633, od dana 24.08.2021.godine, Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu donosi:


O D L U K U
o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za 2022.godinu

Član 1

Na osnovu utvrđenih kriterijuma vrednovanja i ocjene biznis planova, odlučeno je da se finansiraju biznis planovi sljedećih preduzetnica/privrednih društava na ime podrške ženskom preduzetništvu i to: 

1. Podnosilac prijave: “DOLCEZZA” DOO, koga zastupa jedna od Osnivača i Izvršna direktorica Džudović Biljana.
- Naziv biznis plana: “Poslastičarnica”;
- Ukupno ostvareno: 41,80 bodova;
- Iznos odobrenih sredstava: 4.500,00 €;
- Potraživani iznos sredstava: 4.500,00 €;
- Ukupna vrijednost biznis plana: 30.000,00 €.

2. Podnosilac prijave: “NINIQUE” DOO, koga zastupa Osnivačica i Izvršna direktorica Ksenija Ljesar.
- Naziv biznis plana: “Razvoj dječijeg brenda “NINIQUE””;
- Ukupno ostvareno: 39,80 bodova;
- Iznos odobrenih sredstava: 4.000,00 €;
- Potraživani iznos sredstava: 4.500,00 €;
- Ukupna vrijednost biznis plana: 4.500,00 €.

3. Podnosilac prijave: “DIKKA ASPIDA” DOO, koga zastupa Osnivačica i Izvršna direktorica Dijana Saveljić.
- Naziv biznis plana: “Nije svaka kuća dom – proizvodnja i prodaja autentičnih suvenira”;
- Ukupno ostvareno: 36,60 bodova;
- Iznos odobrenih sredstava: 2.000,00 €;
- Potraživani iznos sredstava: 2.450,00 €;
- Ukupna vrijednost biznis plana: 2.450,00 €.

4. Podnosilac prijave: Tijana Sinđić, koja obavlja privrednu djelatnost “MANUFAKTURA MT” Kotor.
- Naziv biznis plana: “MANUFAKTURA”;
- Ukupno ostvareno: 35,80 bodova;
- Iznos odobrenih sredstava: 3.100,00 €;
- Potraživani iznos sredstava: 4.500,00 €;
- Ukupna vrijednost biznis plana: 4.500,00 €.

5. Podnosilac prijave: “LINGUARTIS” DOO, koga zastupa Osnivačica i Izvršna direktorica Dijana Bukilica.
- Naziv biznis plana: “Škola engleskog jezika po Helen Doron metodi”;
- Ukupno ostvareno: 35,20 bodova;
- Iznos odobrenih sredstava: 2.200,00 €;
- Potraživani iznos sredstava: 4.500,00 €;
- Ukupna vrijednost biznis plana: 6.763,50 €.

6. Podnosilac prijave: “J&A COMPANY” DOO, koga zastupa Osnivačica i Izvršna direktorica Antonija Barić.
- Naziv biznis plana: “RDM apparat 5 u 1 + vakum + kavitacija”;
- Ukupno ostvareno: 33,20 bodova;
- Iznos odobrenih sredstava: 1.365,00 €;
- Potraživani iznos sredstava: 1.365,00 €;
- Ukupna vrijednost biznis plana: 1.365,00 €.

7. Podnosilac prijave: “ALPIS HOME” DOO, koga zastupa Osnivačica i Izvršna direktorica Sanja Sredojević.
- Naziv biznis plana: “Kotor adventure – rent a bike”;
- Ukupno ostvareno: 32,40 bodova;
- Iznos odobrenih sredstava: 1.700,00 €;
- Potraživani iznos sredstava: 1.700,00 €;
- Ukupna vrijednost biznis plana: 1.700,00 €.

8. Podnosilac prijave: Miluša Bošković, koja obavlja privrednu djelatnost iznajmnljivanje sportske opreme “EPIC KAYAKS MNE” KOTOR.
- Naziv biznis plana: “Najam kajaka i opreme i organizovanje kajak tura”;
- Ukupno ostvareno: 31,60 bodova;
- Iznos odobrenih sredstava: 1.700,00 €;
- Potraživani iznos sredstava: 3.705,00 €;
- Ukupna vrijednost biznis plana: 11.705,00 €.

9. Podnosilac prijave: Milena Drakulović, koja obavlja privrednu djelatnost “EKO MILL PRODUKT” KOTOR.
- Naziv biznis plana: “Eko mil produkt”;
- Ukupno ostvareno: 29,60 bodova;
- Iznos odobrenih sredstava: 1.500,00 €;
- Potraživani iznos sredstava: 5.000,00 €;
- Ukupna vrijednost biznis plana: 5.000,00 €.

Član 2

Međusobna prava i obaveze utvrdiće se posebnim aktom – Ugovorom koji Sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj zaključuje sa preduzetnicom/odgovornim licem u društvu kojima su dodijeljena sredstva u roku od deset dana od dana donošenja ove Odluke.

Član 3

Dodijeljena sredstva utvrđena članom 1 ove Odluke uplaćuju se na žiro račun društva/preduzetnice u roku od deset dana od dana potpisivanja Ugovora.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 5

Odluka se dostavlja svim učesnicama Javnog konkursa, objavljuje na web sajtu Opštine Kotor i lokalnom javnom emiteru “Radio Kotor”

O b r a z l o ž e n j e

Shodno Odluci o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 015/20, 028/21) (u daljem tekstu: Odluka), Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu raspisala je Javni konkurs za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2022.godini. (u daljem tekstu: Konkurs). Konkurs je objavljen 27.05.2022.godine i isti je trajao 20 dana, zaključno sa 15.06.2022.godine, te je bio objavljen na web sajtu Opštine Kotor, kao i putem lokalnog javnog emitera “Radio Kotor”.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs, Komisija je na sjednici održanoj dana 21.06.2022.godine utvrdila da je pristiglo ukupno 23 blagovremenih prijava.
Komisija je pristupila otvaranju zapečaćenih koverti i administrativnoj provjeri priložene dokumentacije u cilju utvrđivanja njene poptunosti i validnosti u pogledu ispunjavanja uslova Konkursa.
Uvidom u podnesene prijave Komisija je konstatovala sljedeće:
- Da 1 Prijava ne ispunjava uslove Javnog konkursa koji se odnose na uslov da podnosilac prijave mora biti ili osnivačica ili jedna od osnivača i Izvršna direktorica, te iz tog razloga ista ne može biti uzeta u razmatranje.
- Da 1 Prijava ne ispunjava uslove Javnog konkursa koji se odnose na uslov koji se odnosi sjedište firme, koje mora biti registrovano na teritoriji opštine Kotor, te iz tog razloga ista ne može biti uzeta u razmatranje.
- Da je 17 prijava nepotpuno u smislu priložene dokumentacije.

Nakon izvršene administrativne provjere i utvrđenog nedostatka dokumentacije, Komisija je obavijestila podnosioce prijava da izvrše dopunu dokumentacije odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema obavještenja.
Nakon isteka roka za dopunu dokumentacije, Komisija je konstatovala da je od ukupno 17 nepotpuno pristiglih prijava, u traženom roku izvršena dopuna njih 16, dok 1 prijava nije dopunjena u traženom roku, usljed čega ista nije uzeta u razmatranje.
Komisija je konstatovala da 20 prijava može biti uzeto u dalje razmatranje i vrednovanje po kriterijumima utvrđenim Odlukom i Konkursom.
Radi potpunijeg uvida u sadržaj i izvodljivost biznis planova, kao i sagledavanja ličnih kompetencija njihovih nosilaca za realizaciju istih, Komisija je organizovala individualne intervjue koji su obavljeni u sali za sastanke Opštine Kotorv dana 28.06.2022.godine. Cilj intervjua bio je pružanje mogućnosti podnosiocima prijava da svoje biznis ideje predstave članovima Komisije kroz neposrednu komunikaciju i prezentaciju sopstvenih potencijala, potencijala njihovih biznisa, te motivaciju i spremnost za realizaciju svojih biznis planova. Prilikom ocjenjivanja, Komisija je posebno uzela u obzir inovativnost, potencijal za zapošljavanje i finansijski aspekt (održivost) biznis ideje. Pored navedenog, Komisija je zauzela stav da se podnosiocima biznis planova koji se po prvi put prijavljuju za korišćenje opštinskih sredstava ove vrste da prednost u odnosu na podnosioce biznis planova koji su u prethodnom periodu već koristili finansijsku podršku Opštine Kotor za razvoj svojih biznisa, uz obrazloženje da takav stav počiva na uvažavanju principa tržišne samoodrživosti, nasuprot modelu zavisnosti od opštinskih mjera podrške.

Na osnovu pojedinačnih evaluacionih formulara i izvedene Rang liste sa prosječnom ocjenom biznis planova, Komisija je dana 12.07.2022.godine utvrdila rang listu.

Na osnovu utvrđene rang liste, Komisija je donijela Odluku o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za 2022. godinu, kojom se dodijeljuju sredstva za 9 prvorangiranih biznis planova u ukupnom iznosu 22.065,00 eura.
Dinamiku realizacije podržanih biznis planova i kontrolu utroška i namjenskog korišćenja sredstava vršiće Komisija, u skladu sa Odlukom.
Na osnovu gore navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Svi izrazi upotrijebljeni u muškom gramatičkom rodu podrazumijeva iste takve izraze za fizička lica u ženskom rodu.

Dostavljeno:
1. Podnosiocima prijave (x23)
2. Članovima Komisije (x5)
3. Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj
4. Arhivi

 

Predsjednica komisije

Andrea Vukšić