header image

ROK ZA PRIJAVE ZA IZDAVAOCE PRIVATNOG SMJEŠTAJA O REALIZACIJI TURISTIČKIH VAUČERA DO 1. MARTA

25.02.2021.

Ukoliko želite da prijavite vaš registrovani privatni smještaj kako bi prosvjetni ili medicinski radnici mogli turističke vaučere izdate od strane Ministarstva iskoristiti kod vas, potrebno je da dostavite Ministarstvu ekonomskog razvoja:

1) Prijavu koja sadrži osnovne podatke o podnosiocu prijave (ime i prezime, adresa, telefon, e-mail, Internet stranicu na kojoj se nalaze slike i osnovne informacije o privatnom smještaju ) u slobodnoj formi;
2) Važeće rješenje o upisu u Centralni turistički registar za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i važeće rješenje o dodjeli kategorije za objekte koji podliježu kategorizaciji, koje izdaju nadležni organi (Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj – zgrada Opštine Kotor 3. sprat) ;
3) Dokaz iz Poreske uprave o prijavljenim i izmirenim poreskim obavezama po osnovu odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti zaključno sa 31.12.2019. godine. (Poreska uprava - prizmelje zgrade Opštine Kotor)

Potrebno je da navedeno dostavite:

1. preporučenom poštom ili predajom arhivi Ministarstva ekonomskog razvoja u zatvorenoj koverti sa nazivom i adresom Ministrstva ekonomskog razvoja, nazivom i adresom podnosioca prijave, naznakom predmeta obavještenja na koje se prijava odnosi, na adresu Rimski trg, broj 46, 81 000 Podgorica, ili
2. elektronskim putem, e-poštom na adresu: prijave@mek.gov.me, sa naznakom „Dokumentacija za Obavještenje izdavaocima privatnog smještaja o realizaciji turističkih vaučera za prosvjetne i zdravstvene radnike“.