Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora - Nadležnosti

Nadležnost i djelokrug rada Sekretarijata obuhvata:

 • praćenje stanja u prostoru i izrađivanje izvještaja o uređenju prostora;
 • pripremanje jednogodišnjeg programa planiranja i uređenja prostora;
 • obezbjeđivanje uslova za uređivanje, korišćenje i unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta kroz tekuće održavanje (javne rasvjete, radova na košenju lokalnih puteva, čišćenja snijega na lokalnim putevima, sanacije ograda, sanacije mobilijara, javnih česmi, bujičnih kanala, sportskih terena i igrališta i dr.) i ostalim komunalnim objektima na teritoriji opštine;
 • učestvuje u pripremi jednogodišnjih programa tekućih održavanja privrednih društava;
 • vrši pravne, finansijske, tehničko-administrativne i druge stručne poslove za realizaciju tekućih programa i prati njihovu realizaciju;
 • prati i učestvuje u izvršenju Budžeta koji se odnosi na tekuće održavanje komunalnih objekata;
 • vrši nadzor na realizaciji tekućeg održavanja u privrednim društvima;
 • davanje saglasnosti na radovima tekućeg održavanja koji nisu obuhvaćeni godišnjim programom za tekuće održavanje privrednih društava;
 • priprema godišnji izvještaj tekućeg održavanja;
 • vrši dekorativno uređenje grada (zelenilo, rasvjeta, košenje i sl.)
 • izrada drugih propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora;
 • obavljanje pripremnih poslova i koordinaciju izrade i donošenja planske dokumentacije iz nadležnosti lokalne uprave;
 • čuvanje planske dokumentacije i vođenje evidencija iz oblasti planiranja i uređenja prostora;
 • formiranje i vođenje informacionog sistema o prostoru (GIS);
 • obezbjeđivanje obavljanja poslova koji se odnose na formiranje informacione osnove, praćenje i analiziranje podataka koji su neophodni za pripremu za donošenje i sprovođenje urbanističkih planova;
 • vođenje dokumentacione osnove o prostoru u skladu sa zakonom,
 • izdavanje izvoda iz važeće prostorno-planske dokumentacije;
 • izdavanje uvjerenja o namjeni parcele u skladu sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom;
 • pripremu propisa o privremenim objektima i Programa postavljanja i izgradnje privremenih objekata u skladu sa zakonom;
 • izdavanje rješenja o postavljanju privremenih objekata i mobilijara u skladu sa Programom postavljanja privremenih objekata;
 • izdavanje rješenja o postavljanju pomoćnih objekata u skladu sa propisima;
 • izdavanje urbanističko-tehničkih uslova u skladu sa Uredbom o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave;
 • izdavanje građevinskih dozvola za koje je postupak započeo u vrijeme važenja ranijih propisa i za objekte od opšteg interesa;
 • priprema dokumentaciju za izradu idejnih rješenja;
 • priprema mišljenje na Program privremenih objekata za područje morskog dobra u skladu sa Zakonom;
 • obračun naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 • sprovođenje postupka tehničkog pregleda objekta i izdavanje rješenja o upotrebi za koje je postupak započeo u vrijeme važenja ranijih propisa;
 • pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika Opštine i resorna ministarstva;
 • vođenje postupka iz oblasti legalizacije bespravno izgrađenih objekata u skladu sa zakonom;
 • vodi upravni postupak iz djelokruga organa;
 • postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 • izrada i sprovođenje Programa rada Sekretarijata;
 • vođenje postupka pretvaranja posebnih i zajedničkih djelova stambene zgrade u poslovni prostor, odnosno poslovne prostorije u posebni ili zajednički dio stambene zgrade u skladu sa Uredbom;
 • uređivanje odnosa i vođenje upravnih i drugih postupaka u oblasti stanovanja u skladu sa zakonom, (ovjeravanje odluka o formiranju organa upravljanja u stambenim zgradama, donošenje rješenja o utvrđivanju akontacije za održavanje stambene zgrade, vođenje registra upravnika stambene zgrade, registra skupštine zgrade, registra etažnih vlasnika stambene zgrade i registra stambenih zgrada...);
 • vođenje postupaka iseljenja i donošenja rješenja o ispražnjenju posebnih i zajedničkih djelova stambene zgrade;
 • elektronsko uređenje stambene evidencije;
 • pripremu izvještaja o radu Sekretarijata, informativnih i drugih stručnih materijala za potrebe predsjednika Opštine, Skupštine Opštine, resornih ministarstava i vršenje drugih poslova iz nadležnosti Opštine u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • sprovodi pravne procedure za subvencionisanje izrade fasada na višeetažnim objektima koji imaju uspostavljene organe upravljanja;
 • učestvovanje u izradi i sprovođenju odluka o određivanju naziva naselja, ulica i trgova;
 • uspostavljanje i vođenje evidencije o nazivima naselja, ulica i trgova i brojevima stambenih i poslovnih zgrada; registra upravnika stambenih zgrada; registra postavljanja ili građenja privremenih objekata;
 • pripremanje propisa kojima se utvđuju poslovi iz nadležnosti Sekretarijata i analiza efekata primjene tih propisa (RIA);
 • sprovođenje Plana integriteta i drugih planova i programa Opštine iz djelokruga organa;
 • vođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama iz djelokruga organa;
 • vrši izradu procedura za poslovne procese unutar organa Sekretarijata;
 • utvrđuje rizike iz djelokruga organa;
 • vrši i druge poslove iz djelokruga organa, u skladu sa Zakonom i drugim propisima.