header image

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU I POSTAVLJANJE FOTONAPONSKOG SISTEMA U KOTORU

11.02.2022.

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-1880 od 09.02.2022. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju i postavljanje fotonaponskog (solarnog) sistema u Kotoru, Privredna zona, objekat broj 1, na kat.parc. 65/3 K.O. Privredna zona i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 09.02.2022. do 23.02.2022.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 23.02.2022.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,

GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE