header image

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU TRAFOSTANICE NDTS 10 - 0,4KV 1X1000KVA “FK GRBALJ” SA UKLAPANJEM U 10KV MREŽU I 0,4 MREŽU, REGION 5 (KOTOR - K.O.SUTVARA)

03.03.2022.

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-3653  od 03.03.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice NDTS 10/0,4kV 1x1000kVA “FK GRBALJ” sa uklapanjem u 10kV mrežu i 0,4 mrežu, Region 5 (Kotor-K.O.Sutvara) i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 03.03.2022. do 18.03.2022.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 18.03.2022.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,

GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE 

 PRILOG: