header image

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU BETONSKOG KANALA ZA ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH VODA SA LOKACIJE KONVERTORSKE STANICE U LASTVI GRBALJSKOJ

19.05.2020.

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 19.05.2020.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju betonskog kanala za odvođenje atmosferskih voda sa lokacije konvertorske stanice u Lastvi Grbaljskoj i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana.
Javna rasprava će trajati od 19.05.2020. do 02.06.2020.godine.
U toku javne rasprave, građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, radnim danima u vremenu od 08,00 do 11,00 časova.
Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predloženu Odluku mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 02.06.2020.godine Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje preko Građanskog biroa Opštine Kotor.
Javna rasprava će se oglasiti preko sredstava javnog informisanja i na sajtu Opštine.

PRILOG: