header image

OBRAZLOŽENJE - NACRT ODLUKE KOJOM SE UTVRĐUJE LOKACIJA I URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU JAVNE RASVJETE U KOLOŽUNJU NA DIJELU PUTA NA KAT.PARC.1247 1, K.O.MIRAC.

19.08.2019.

U skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG - opštinski propisi“, broj 17/14, 34/14, 26/16), a na osnovu inicijative Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, ovaj organ je pripremio Nacrt Odluke kojom se utvrđuje lokacija i urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju javne rasvjete u Koložunju na dijelu puta na kat.parc.1247/1, K.O.Mirac.
Glavni cilj ovog projekta je osvjetljavanje lokalnog puta u selu Koložunj.
Odluka se stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje