header image

OBRAZLOŽENJE - NACRT ODLUKE KOJOM SE UTVRĐUJE LOKACIJA I URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE NEOPASNOG GRAĐEVINSKOG I KABASTOG OTPADA NA KAT.PARC.1150, K.O. LEDENICE GORNJE.

19.08.2019.

U skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG - opštinski propisi“, broj 17/14, 34/14, 26/16), a na osnovu inicijative Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotora, ovaj organ je pripremio Nacrt Odluke kojom se utvrđuje lokacija i urbanističko-tehnički uslovi za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog i kabastog otpada na kat.parc.1150, K.O. Ledenice Gornje.
Cilj ovog projekta je obezbjeđenje lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog i kabastog otpada sakupljenog sa područja opštine Kotor.
Odluka se stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje