header image

OBRAZLOŽENJE - NACRT ODLUKE KOJOM SE UTVRĐUJU URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU JAVNE RASVJETE POPOVIĆI

19.08.2019.

U skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG - opštinski propisi“, broj 17/14, 34/14, 26/16), a na osnovu inicijative Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, ovaj organ je pripremio Nacrt Odluke kojom se utvrđuju urbanističko-tehnički uslovi za rekonstrukciju javne rasvjete Popovići, u zahvatu lokalnih puteva u naselju Zagora, kod kuće Midoroviča i Lazovića na kat.parc.1307, 1308, 813, 1057, 1067, 1029, 1054, K.O.Zagora.
Glavni cilj ovog projekta je osvjetljavanje lokalnih puteva u naselju Zagora, Popovići.
Odluka se stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje