Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE REDOVNOG ODRŽAVANJA SPOLJNJIH DJELOVA ZGRADA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

03.06.2024.

Na osnovu Odluke Skupštine Opštine Kotor o obimu i vrsti dopuštenih radova i uslovima i načinu sufinansiranja radova na spoljnim djelovima stambenih zgrada ( „Sl. List Crne Gore – opštinski propisi „ broj 11/24), Pravilnika o sufinansiranju redovnog održavanja spoljnih djelova zgrada na teritoriji opštine Kotor ( br.01-018/24-8193 od 16.04.2024.godine ) i Rješenja predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/24-10751 od17.05.2024.godine, Opšina Kotor objavljuje:

JAVNI KONKURS
za sufinansiranje redovnog održavanja spoljnjih djelova zgrada na teritoriji opštine Kotor

1. Predmet javnog konkursa

Predmet konkursa je sufinansiranje radova redovnog održavanja spoljnih djelova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji opštine Kotor, koji se preduzimaju radi održavanja i obnove postojećih fasada zgrada (udaljem tekstu: Adaptacija).
Ukupan iznos sredstava opredijeljenih Budžetom Opštine Kotor za 2024. godinu za ovu namjenu iznosi 190.000 €.

2. Uslovi učešća na konkursu

Pravo učešća na Konkursu imaju organi upravljanja stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, odnosno djelovima istih, koje na postojećem objektu u Listu nepokretnosti nemaju upisanu zabilježbu tereta koji se odnosi na građenje objekta. Organi upravljanja stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, odnosno djelovima istih, moraju biti obrazovani u skladu sa zakonima kojima su uređeni svojinsko-pravni odnosi i održavanje stambenih zgrada
Sufinansiranje Adaptacije vrši se do 50% ukupne predračunske vrijednosti radova iskazanih u ponudi izvođača radova.
Izuzetno , na predlog Komisije koja sprovodi postupak sufinansiranja, u slučaju zgrada koje su od izuzetnog značaja za kulturno istorijsko nasljeđe Kotora, sufinansiranje se može vršiti do 80% ukupne predračunske vrijednosti radova iskazanih u ponudi izvođača radova.
Komisija će odrediti boje fasade u skladu sa čl.3 stav 7 Pravilnika o sufinansiranju redovnog održavanja spoljnih djelova zgrada na teritoriji opštine Kotor.

3. Opis radova

Redovno održavanje u smislu Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova i uslovima i načinu sufinansiranja radova na spoljnim djelovima stambenih zgrada ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 11/24 ) je izvođenje radova na postojećem objektu, kojima se:

1) vrši obrada fasadnih površina odgovarajućim fasadnim materijalom
2) čišćenje i izolacija fasada od kamena
3) vrše radovi na hidroizolaciji i termoizolaciji krova.

Radovima redovnog održavanja ne utiče se na stabilnost i sigurnost objekta, ne mijenjaju se konstruktivni elementi, ne mijenja se spoljni izgled u odnosu na projekat zgrade i ne utiče se na bezbjednost susjednih objekata, saobraćaja, zaštite od požara i životne sredine, kao ni na gabarite objekta.
Redovno održavanje se izvodi po pravilu materijalima koji su isti ili slični izvornim materijalima i to:

1. u cjelini, na zgradama kao arhitektonskim cjelinama,
2. djelimično-po funkcionalnim cjelinama odnosno lamelama - ulazima,
3. djelimično-po fasadnim stranama - cjelinama.

Radi zaštite od vanjskih klimatskih i atmosferskih uticaja redovno održavanje se mora izvoditi od materijala koji odgovaraju normativima za termoizolaciju i hidroizolaciju.
Redovno održavanje podrazumjeva sufinansiranje svih potrebnih radova na obnovi spoljnih djelova zgrade s obzirom na tip, oblik, vrstu građevine i vrstu materijala od kojih su građene, osim:

- nabavke novih stolarskih i bravarskih elemenata fasade (prozora, vrata, zastakljenih zidova, nosive konstrukcije fasadnih sistema s montažnim materijalom, ograde i slično) koji se ugrađuju u ili na spoljni zid ili ivicu zgrade prema negrijanom prostoru;
- konstruktivne sanacije zgrade.

Etažni vlasnici stambene zgrade odnosno ulaza ili lamele, u cjelosti finansiraju nabavku novih stolarskih i bravarskih elemenata fasade (prozora, vrata, zastakljenih zidova, nosive konstrukcije visećih fasadnih sistema sa montažnim materijalom, ograde i slično) koji se ugrađuju u ili na spoljni zid ili ivicu zgrade prema negrijanom prostoru, izgradnju horizontalnih i vertikalnih oluka i konstruktivne sanacije zgrade.

4. Kriterijumi za utvrđivanje liste prioriteta

Kriterijumi za utvrđivanje liste prioriteta adaptacija fasade stambene i stambeno-poslovne zgrade odnosno djelova istih, određeni su po grupama, a svaka grupa je podijeljena na podgrupe koje se vrijednuju dodjeljivanjem bodova na način kako slijedi:

1.Lokacija zgrade( prema PUP-u grada Kotora, odnosno katastarskih opština)

a. zgrade u zahvatu katastarskih opština "Kotor I, Kotor II, Perast" - 50 bodova;
b. zgrade u zahvatu katastarskih opština "Dobrota I, Muo I, Prčanj I, Stoliv I, Škaljari I" - 45 bodova;
c. zgrade u zahvatu katastarskih opština "Orahovac I, Morinj I, Kostanjica, Risan I, Strp, Lipci " - 45 bodova;
d. zgrade u zahvatu katastarskih opština "Dobrota II, Škaljari II, Muo II, Prčanj II, Stoliv II, Orahovac II, Risan ii, Morinj II" - 40 bodova;
e. ostale stambene zgrade na području Opštine Kotor - 35 bodova.

2. Građevinsko stanje fasade:

a. u cjelosti oštećena - 50 bodova, zahtjeva krečenje ( u slučaju kamenih fasada čišćenje) i saniranje od hidroizolacije;
b. djelimično oštećeno - 40 bodova, zahtjeva krečenje ( u slučaju kamenih fasada čišćenje);
c. zadovoljavajuće stanje - 1 bod.

3. Godina izgradnje zgrade / starost zgrade ako je poznata ili prema graditeljskim karakteristikama:

a. starija od 50 godina - 50 bodova;
b. od 41 do 50 godina - 45 bodova;
c. od 31 do 40 godina - 40 bodova;
d. od 31 do 30 godina - 30 bodova.

4. Ukupna procjena hitnosti obnove fasade s obzirom na stanje:

a. vrlo hitna obnova - 50 bodova;
b. hitna obnova - 40 bodova;
c. manje hitna obnova - 30 bodova;
d. potrebna obnova, ali nije hitna - 20 bodova;

Komisija može utvrditi i druge kriterijume za utvrđivanje liste prioriteta ukoliko je to opravdano, po prethodno pribavljenom mišljenju organa lokalne uprave nadležnog za stambene poslove

5. Dokumentacija za učešće na konkursu

Uz zahtjev za sufinansiranje redovnog održavanja spoljnih djelova zgrada, organ upravljanja stambene zgrade odnosno ulaza ili lamele je dužan da dostavi sljedeće podatke i dokumentaciju:

- Rješenje o imenovanju upravnika zgrade odnosno ulaza ili lamele (ako je broj etažnih vlasnika veći od 4)
- Broj telefona i e-mail adresu upravnika zgrade i/ili predsednika skupštine etažnih vlasnika;
- Matični broj i šifru djelatnosti zgrade izdate od organa državne uprave nadležnog za poslove statistike;
- Izvod iz lista nepokretnosti sa kopijom plana katastarske parcele ne stariji od 6 (šest) mjeseci;
- Odluku skupštine etažnih vlasnika o učešću na Konkursu;
- Tri ponude, sa predmjerom, predračunom i opisom radova, od privrednog subjekta ovlašćenog, odnosno licenciranog ,za izvođenje ovih radova.
- Odluku skupštine etažnih vlasnika o izboru izvođača radova i obrazloženje za izbor istog;
- Izvod iz banke kojim se dokazuje da je na zajedničkom računu stambene zgrade obezbijeđeno, najmanje 30% novčanih sredstava za realizaciju planiranih radova za zgrade starosti do 50 godina, odnosno 10% za zgrade starosti preko 50 godina u odnosu na ponudu koju je skupština etažnih vlasnika izabrala .
- Izjavu upravnika zgrade i/ili predsednika skupštine etažnih vlasnika i odluku skupštine etažnih vlasnika da će do završetka radova obezbijediti preostali dio novčanih sredstava.

Zahtjev za sufinansiranje redovnog održavanja spoljnih djelova zgrada se podnosi na obrazcu koji je sastavni dio konkursa i mora biti ovjeren potpisom i pečatom stambene zgrade.
Zahtjev je dostupan za podići na sajtu Opštine Kotor i u Građanskom birou Opštine Kotor, Stari grad 317.
Komisija zadržava pravo da izvrši procjenu usklađenosti jediničnih cijena iz dostavljenih ponuda sa cijenama na tržištu za istu vrstu radova. S tim u vezi, Komisija neće uzeti u razmatranje ponude koje sadrže cijene koje su nerealno visoke u odnosu na tržišne.

6. Prijava na konkurs i rok za prijavu

Prijava na konkurs, sa pratećom dokumentacijom, podnosi se u zapečaćenoj koverti, sa naznakom „Za Komisiju za sprovođenje postupka sufinansiranja redovnog održavanja spoljnih djelova stambenih i stambenoposlovnih zgrada na teritoriji opštine Kotor“ i predaje se u Građanskom birou Opštine Kotor.
Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Neblagovremeno pristigle prijave se neće razmatrati.

7. Rješavanje po zahtjevima

Pregled pristiglih zahtjeva i utvrđivanje nacrta liste prioriteta sprovešće Komisija u roku od 20 dana od dana isteka Konkursa.
Ako je dostavljena dokumentacija nepotpuna, Komisija će pisanim putem zatražiti od upravnika zgrade i/ili predsednika skupštine etažnih vlasnika, dopunu dokumentacije, koju su dužni da dostave u roku od 5 dana od dana dostavljanja poziva za dopunu dokumentacije.
Ako upravnik i/ili predsednika skupštine etažnih vlasnika u ostavljenom roku od 5 dana ne dopune dokumentaciju, smatraće se da su organi upravljanja stambene zgrade odustali od sufinansiranja, a zgrada će se brisati sa liste prioriteta.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se ne rangiraju.
Po kompletnim pristiglim prijavama Komisija utvrđuje građevinsko stanje fasade i procjenjuje hitnost radova na spoljnim djelovima zgrade s obzirom na stanje.
Nacrt liste prioriteta utvrđuje se prema broju dodijeljenih bodova. Nacrt liste prioriteta objaviće se na zvaničnoj internet stranici Opštine Kotor.
Učesnici na konkursu mogu u roku od 5 dana od dana objavljivanja nacrta liste prioriteta podnijeti Komisiji prigovor.
Komisija je dužna da u roku od 5 dana od dana prijema, razmotri prigovore na nacrt liste prioriteta i utvrdi konačnu listu prioriteta.
Ukoliko dvije zgrade imaju isti broj bodova, prednost na listi prioriteta će imati zgrada koja ima više bodova po kriterijumu lokacija zgrade, a ukoliko dvije zgrade na istoj lokaciji imaju isti broj bodova, prednost na listi prioriteta će imati zgrada koja je starija, a zatim zgrada kod koje je građevinsko stanje fasade lošije.
Nakon sprovedenog Konkursa i utvrđene konačne liste prioriteta, Komisija izrađuje izvještaj o sprovedenom Konkursu koji dostavlja organu lokalne uprave nadležnom za stambene poslove i predsjedniku Opštine.
Izvještaj će sadržati naročito:naziv stambene zgrade odnosno ulaza ili lamele, ime upravnika stambene zgrade i/ili predsednika skupštine etažnih vlasnika, adresu, broj dodijeljenih bodova i visinu sredstava za sufinansiranje.
Rješenje o sufinansiranju redovnog održavanja, na osnovu predloga i izvještaja Komisije, donosi organ lokalne uprave nadležan za stambene poslove.
Rješenja o sufinansiranju i konačna lista prioriteta objavljuju se na internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Kotor.
Nakon pravosnažosti rješenja upravnik zgrade zaključuje Ugovor sa izabranim ponuđačem.
Ugovorom se definišu prava i obaveze organa upravljanja stambenom zgradom i izabranog ponuđača.
Po dostavljanju Rješenja organ lokalne uprave nadležan za stambene poslove će pozvati upravnika i/ili predsednika skupštine etažnih vlasnika da zaključi ugovor o sufinansiranju redovnog održavanja (u daljem tekstu: Ugovor).
Ugovorom između Opštine Kotor, koju zastupa predsjednik Opštine i organa upravljanja stambene zgrade odnosno ulaza ili lamele, regulišu se međusobna prava i obaveze stranaka.
Zaključen ugovor se ovjerava kod notara.
Dinamika i način isplate odobrenih sredstava na račun vlasnika posebnih djelova zgrade utvrdiće se Ugovorom.
Ako se organ upravljanja stambene zgrade odnosno ulaza ili lamele ne odazove na poziv i ne zaključi ugovor, u roku od 5 dana od dana prijema poziva, smatra se da je zgrada odnosno ulaz ili lamela, odustala od sufinansiranja i sredstva se dodjeljuju sljedećoj zgradi na listi prioriteta.
Ugovor se objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Kotor.
Radovi definisani Ugovorom, moraju se izvesti u skladu sa opisom radova iskazanim u ponudi izvođača koja je prihvaćena od strane Komisije.
Sve troškove izrade i dostave dokumentacije iz člana 9 ove odluke u cjelosti snose vlasnici posebnih djelova zgrade.
Prijava adaptacije u skladu sa zakonom kao i svi troškovi izrade i dostave dokumentacije potrebne za učešće na konkursu su u cjelosti obaveza etažnih vlasnika stambene zgrade.
Troškove ovjere ugovora kod notara snose etažni vlasnici etažne zgrade
Troškove koji nisu predviđeni ponudom i opisom radova, snose etažni vlasnici stambene zgrade.
Troškove stručnog nadzora nad izvođenjem radova u skladu sa ugovorom, snose etažni vlasnici stambene zgrade.
Etažni vlasnici stambene zgrade dodijeljena sredstva moraju iskoristiti najkasnije do 01.12. ( prvog decembra) tekuće godine.
Izuzetno, u slučaju opravdanih razloga, a na osnovu mišljenja Komisije, predsjednik Opštine može produžiti rok za korišćenje dodijeljenih sredstava
Konkurs je objavljen u dnevnom listu Pobjeda, na zvaničnoj internet stranici Opštine Kotor, oglasnoj tabli Opštine Kotor i u lokalnim sredstvima javnog informisanja.
Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 08 do 11 časova u Sekretarijatu za urbanizam, stanovanje I uređenje prostora,Stari grad 317, sprat 4, kancelarija 40, Komisija za sprovođenje postupka sufinansiranje radova redovnog održavanja spoljnih djelova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji opštine Kotor.

8.Zahtjev za sufinansiranje

Zahtjev za sufinansiranje redovnog održavanja spoljnih djelova zgrada se podnosi na Građanksom birou Opštine Kotor, Stari grad 317, Kotor, u zatvorenoj koverti, naslovljen na Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora-za Komisija za sufinansiranje redovnog održavanja spoljnih djelova zgrada.