Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE DUŽ LOKALNOG PUTA U NASELJU KAVAČ, OD MIRINE DO CRKVE SVETE PETKE

09.05.2023.

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/23-10709 od 05.05.2023.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvete duž lokalnog puta u naselju Kavač, od Mirine do crkve Svete Petke, na djelovima katastarske parcele 1128/1 K.O.Kavač i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 09.05.2023. do 23.05.2023.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 23.05.2023.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor.

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,
STANOVANJE I UREĐENJE PROSTORA